KIES voor het Jongere Kind

KIES voor het Jongere Kind

Het programma KIES voor het jongere kind is deels een aanpassing van het KIES basisprogramma en deels een totaal nieuw ontwikkeld programma. De leeftijdsfase van het jongere kind (vanaf 3 jaar) met gescheiden ouders vragen om een aangepaste aanpak met bijbehorende kennis van de begeleider van het jongere kind en diens ouders.

De taak van de KIES-coach in de groep is het kinderen uitnodigen te praten over dat wat de scheiding van hun ouders voor het betekent. Mogelijk heb je al te maken met het doorbreken van een eventuele stagnatie in de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind en het verwerken van eventuele traumatische of indrukwekkende gebeurtenissen. Jongere kinderen kunnen de scheiding van hun ouders meestal nog niet zo goed plaatsen. Er wordt bij de begeleiding er van uit gegaan dat voor een kind spel en natuurlijke uitingsvorm is van dingen die hem of haar bezig houden en het kind de mogelijkheid biedt om te zich te uiten.

Wanneer er een stagnatie optreedt in sociaal emotionele ontwikkeling van een kind, verliest het zijn belangrijkste uitingsvorm, en tevens het belangrijkste middel om ervaringen te plaatsen en te verwerken. Dit kan een verstorende invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind. In de KIES-groep worden de mogelijkheden van het kind om zijn persoonlijke beleving te uiten middels spel (her)ontdekt, met respect voor het kind. Tijdens het proces wordt het belangrijk gevonden dat het kind kan zijn zoals ie is, zodat het kind in staat gesteld wordt zijn eigenheid (weer) te ervaren. Dit betekent dat aansluiten bij het ritme en de aktiviteiten van het kind en vooral het volgen van het spel van het kind erg belangrijk wordt gevonden. Wanneer het nodig is, voor het verwerken van emotionele problematiek, kan echter ook een meer directieve werkwijze gekozen worden, bijvoorbeeld in gesprek.

Veel belang wordt gehecht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de KIES-coach en de groep van het jongere kind. Wanneer er voldoende vertrouwen tussen de KIES-coach en het kind in de groep is opgebouwd, kunnen emotionele blokkades en gebeurtenissen die voor het kind indrukwekkend zijn geweest worden nagespeeld en, als dat mogelijk is, worden verwerkt. Tevens krijgt het kind de gelegenheid om met ander/nieuw gedrag te oefenen in een veilige situatie. Zowel de beeldcommunicatie, als de cliënt-centered kinderpsychotherapie, vormen theoretisch en praktisch uitgangspunt voor deze werkwijze afkomstig uit de speltherapie.

Doelen KIES voor het jongere kind:

 • De sociaal emotionele ontwikkeling is (opnieuw) in gang gezet
 • De uitingsmogelijkheden van het kind middels spel zijn vergroot, waardoor het kind mogelijkheid heeft zijn ervaringen te verwerken
 • Het zelfvertrouwen van het kind is vergroot en er is een positief zelfbeeld ontwikkeld
 • Het kind heeft, meer dan voorheen, grip op emoties en gevoelens en kan deze plaatsen
 • Het kind heeft geleerd om te gaan met oude negatieve ervaringen en is in staat nieuwe situaties met enige flexibiliteit tegemoet te treden
 • Het vermogen van het kind om een vertrouwensrelatie aan te gaan is vergroot
 • Zicht van ouders en pedagogisch medewerkers op de belevingswereld van het kind is vergroot
 • Zorg waarop de KIES-begeleiding voornamelijk betrekking heeft zijn: cognitie,persoonlijkheid, emotie/verwerking en gedrag, met de nadruk op emotie en verwerking

Actie KIES-coach:

 • Doornemen van informatie van het kind van ouder en leerkracht
 • Uitvoeren van KIES conform groepsproces/lotgenotencontact en een individuele aandacht. KIES voor het jongere kind is tevens gebaseerd op aanbieden en observatie of hetgeen je aanbiedt aansluit bij het ongeveer te verwachten niveau, de ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind
 • Uitspelen van – /verwerken van gebeurtenissen die veel indruk op het kind hebben gemaakt
 • Het kind laten oefenen en experimenteren met nieuw/ander gedrag
 • Creëren van randvoorwaarden voor het process in de groep (let op materiaal, veiligheid, rust en beschikbaarheid, ed)
 • Overleg met  en overdracht aan ouders, leerkracht, ouderbegeleiders en/of ib-er van de school.
 • Evalueren van doelstellingen middels observatie tussen de KIES-coachen.

Een betekenisvolle omgeving houden

Kinderen willen de wereld om hen heen ontdekken. Ze laten dat zien door ‘overal aan te zitten’, en door hun vele ‘wat is dat’ en ‘waarom’ vragen. Een uitdagende en betekenisvolle omgeving is breed en gevarieerd. En stimuleert tot veel verschillend en afwisselend spel. Hoe rijker en stimulerender de omgeving, hoe meer kansen kinderen krijgen om sluimerende mogelijkheden te leren kennen en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. In een rijke omgeving kunnen kinderen kiezen en hun eigen spel spelen, al dan niet met andere kinderen. Zo kan een kind zelf betekenissen geven aan de wereld om hen heen. En is er ruimte voor een brede ontwikkeling. Als deze wereld om hen heen plotseling ingrijpend verandert door de scheiding van de ouders van het jonge kind ka nook de normale ontwikkeling, tijdelijk, stagneren.

Brede ontwikkeling

Ouders willen meestal gewoon het beste voor hun kind. Liefst willen ze dat hun kind zich goed ontwikkeld en later zal uitgroeien tot een fijne volwassene. Als kinderen een brede ontwikkeling kunnen ondergaan kunnen ze zich ook ontwikkelen tot die competente persoon. Daaronder verstaan we het vermogen om te denken, te voelen en te handelen, dat kinderen helpt om greep te krijgen op de (sociale) wereld en daarin hun plaats te bepalen. Hoe daaraan te komen?

Kijken we naar de ontwikkeling van een kind, dan onderscheiden we vijf aspecten die van belang zijn om goed te ontwikkelen:

 • Het cognitieve, die duidt op het vermogen een wereldbeeld te vormen en op basis daarvan interactie aan te gaan met alles wat je tegenkomt in je omgeving
 • Het creatieve, of het vermogen om op nieuwe manieren over dingen na te denken en op nieuwe manieren iets te doen
 • Het sociaal-emotionele, of het vermogen om adequaat om tegaan met jezelf, anderen en de wereld die je omringt
 • Het zintuiglijke: het vermogen om op adequate wijze langs zintuiglijke weg informatie op te nemen en te verwerken
 • Het motorische: het vermogen om bewegingen aan te passen aan de situatie.

De wereld van het kind thuis en op school. Samenhang in het opvoedingsaanbod. Het is voor de emotionele veiligheid van het kind belangrijk dat de werelden van peuterspeelzaal, school en thuis op elkaar aansluiten. Ouderbetrokkenheid speelt hierin een belangrijke rol. Zeker als ouders van het jongere kind gescheiden zijn is het dus van belang om daarover goede afspraken met elkaar te maken. Van even groot gewicht zijn doorgaande ontwikkelingslijnen van peuterspeelzaal naar de onderbouw van het basisonderwijs, en van de onderbouw van het basisonderwijs naar de bovenbouw. Als peuters en kleuters kunnen voortbouwen op de eerder verworven betekenissen, stimuleert dat hun effectiviteit en zelfvertrouwen. En daarmee hun motivatie om de ontdekkingsreis voort te zetten.

Waarom gesprekken in combinatie met spel? Voor (jonge) kinderen is spel de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Het kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. Voor oudere jonge kinderen kunnen gesprekken, afgewisseld met tekeningen, verhelderend werken. In het spel/tekeningen kan het kind vrij zijn. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en met nieuw, ander gedrag experimenteren.

Het jonge scheidingskind Het programma KIES en het jongere kind is aangepast op de behoefte en ontwikkeling van het jonge kind zelf. De KIES-coach met deze speciale nascholing heeft kennis en ervaring op kunnen doen om deze groep kinderen helpen in deze fase van de ontwikkeling in relatie tot wat het kind en zijn ouders meemaken als individu en met elkaar.

Uit de praktijk Na het doorlopen van ongeveer de helft van KIES voor het jongere kind op een school in Rosmalen kwam een ouder na de groepssessie naar een van de KIES-coaches. Deze ouder wilde laten weten zelf zoveel geleerd te hebben van hun dochtertje (net 4 jaar) die in alle hectiek van de ingezette scheiding wist te vertellen aan haar ouders dat ze wel weet dat de ruzie die haar ouders maakten niet over haar ging maar door de scheiding komt. “Jullie vinden mij wel lief! Dat weet ik wel” “Maar ik vind het niet leuk!” Als dat al niet de winst is van deelname voor een kind dat net start met haar schoolcarriere en zich voorheen zorgen maakte over haar ruziënde ouders. De boodschap aan de ouders maakte overigens dat de ouders zich bewuster werden van de invloed van hun eigen gedrag ten opzichte van hun kind.

Kosten € 320,00 exclusief 19% BTW per deelnemer

Aanmelden voor de nascholing voor KIES-coachen bij info@kiesvoorhetkind.nl