Uw Gemeente en KIES

Uw Gemeente en KIES

‘It takes a village to raise a child’

Scheiden en opvoeden van onze volgende generatie Opvoeden kent een samenlevingsbelang. Opvoeding moet recht doen aan de belangen van jeugdigen en die van de samenleving. De belangen liggen in elkaars verlengde. Binnen de gemeenschap krijgen we hoe dan ook te maken met de uitkomst van de begeleiding die we met elkaar bieden aan jeugd en jongeren. Ook die van kinderen in echtscheiding situaties. Waar we als samenleving een verantwoordelijkheid in hebben is dat kinderen die thuis een echtscheiding hebben meegemaakt zelf weer kunnen opgroeien tot verstandige volwaardige ouders. Of en op welke manier zij de echtscheiding van hun ouders hebben leren een plaats te geven, heeft weer invloed op hun kinderen. Voor dat ze volwassen burgers zijn, maken ze al dan niet school af. Vaak in ieder geval met een minder goede prestatie en enkelen komen ook moeilijker op de plaats in de maatschappij dan de plaats die ze mogelijk hadden kunnen bereiken. Jeugd en jongeren in echtscheiding situaties zijn kwetsbaarder. Ze gebruiken makkelijker drugs, veroorzaken makkelijker problemen, komen makkelijker in een depressie of nog erger; enkele kinderen maken een eind aan hun leven.

Hulp aan het scheidingskind en diens ouders We bieden als samenleving van alles om kinderen te helpen. Als lid van deze samenleving doen velen ook beroepsmatig enorm hun best om kwetsbare kinderen te ondersteunen. Deze ondersteuning bieden we kinderen vanuit onderwijs, welzijnswerk, hulpverlening en alles tussen maatschappelijk werk en politie in. Maar vooral samen en als samenleving kunnen we nog meer voor hen betekenen. Met KIES werken we aan een keten aanpak. Door vroegtijdig te ondersteunen en signaleren en samen met eventueel noodzakelijke verdere hulpverlening het best mogelijke hulpverleningstraject voor het kind in gang te zetten. Door kinderen, waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn, het recht te bieden dat ze mogen leren zelf vorm te geven aan hun veranderde leven, biedt je ze het recht op een minder verstoorde menselijke ontplooiing.

Preventieve hulp voor alle scheidingskinderen Door KIES voor kinderen op school aan te bieden wordt voorkomen dat de echtscheiding een echt probleem wordt voor het kind, ouders en de school. Daarmee wordt tevens voorkomen dat er problemen ontstaan voor de samenleving. We zijn allemaal gebaat bij het welzijn van een zo groot mogelijke groep mensen. KIES kan hiertoe bijdragen.

KIES en Centrum Jeugd en Gezin Er is vanuit KIES meegewerkt aan het tot stand komen van de handreiking voor uw Gemeente voor het Centrum Jeugd en Gezin en de zorg voor kinderen bij scheiding. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/06/29/scheiding-en-de-zorg-voor-de-kinderen-handreiking-voor-gemeenten.html