Verslag van een pilot: KIES in Zwolle-Zuid

In Zwolle Zuid werd op de basisscholen gesignaleerd dat er een groeiend probleem was met kinderen waar van ouders gescheiden zijn. Signalen waren dat leerkrachten een problematische verandering zagen in het gedrag van kinderen. Deze signalen werden met name in de buurtnetwerken 0 -12 jaar in Zwolle Zuid gemeld.

Vanuit Communities that Care ( CtC) Zwolle Zuid is bekend dat risicofactoren in Zwolle Zuid voor kinderen zijn: problemen met gezinsmanagement en vroeg begin probleem gedrag. Beide factoren waar echtscheiding een rol kan spelen. CtC heeft dan ook een analyse van de signalen gemaakt. Daaruit bleek inderdaad dat er een verhoogde problematiek is met kinderen die in de knel komen door de echtscheiding van hun ouders. Uit de analyse werd duidelijk dat de samenstelling van de bevolking van Zwolle Zuid voornamelijk uit gezinnen bestaat. Ook geeft het aan dat het aantal gescheiden ouders in Zwolle Zuid is hoger dan in andere wijken in Zwolle Zuid. Het aantal gesignaleerde kinderen op de scholen waar problematiek door echtscheiding werd vastgesteld is tevens hoog. Van de gezinsproblematiek scoort problemen door echtscheiding het hoogste. Van de 342 kinderen ervaren 57 kinderen daarmee problemen.

Naar aanleiding hiervan is CtC gaan zoeken naar een preventief programma wat een kind leert beter om te gaan met een scheiding van de ouders. Daarnaast hecht CtC eraan dat een programma een wetenschappelijke basis heeft. Dat we weten dat het werkt en dat er door professionals goed nagedacht is over de inhoud van het programma.

Via een KIES coach woonachtig in Zwolle Zuid hoorde ik van KIES. Het programma sprak alle CtC partners aan en we waren benieuwd of KIES in de Zwolse situatie zou aanslaan. Er is voor gekozen om een jaar proef te draaien met KIES en te kijken wat ervaringen in het Zwolse zouden zijn. Voor de  basisscholen en andere wijkwerkers in Zwolle Zuid zoals maatschappelijk werk, GGD, Icare en de gemeente Zwolle is een workshop KIES gegeven. Zes scholen konden zich daarna opgeven voor het pilot jaar. Uiteindelijk waren er meer aanmeldingen dan plaatsen en moesten we kiezen welke scholen we mee wilden laten doen. In het schooljaar 2006 en 2007 is KIES uitgevoerd op de 6 basisscholen, met veel succes! Uit de evaluatie gehouden onder deelnemers, ouders en de scholen kwamen zeer positieve reacties. Kinderen geven aan dat ze meer over de scheiding begrijpen, dat ze makkelijker met hun ouders kunnen praten over de scheiding en geven aan dat dingen thuis beter gaan door deelname aan KIES. Vierendertig kinderen gaven KIES een gemiddelde van 8,3 als cijfer en veel kinderen wilden eigenlijk niet stoppen met KIES. Van de ouders gaf 80% aan een positieve verandering te zien bij hun kind/kinderen. Ouders hebben nog wel eens wat moeite met het feit dat wat de kinderen binnen de KIES groep bespreken ook daar blijft. Ze zouden graag meer inhoudelijke informatie willen over wat hun kind heeft aangegeven en meegemaakt heeft in KIES. Scholen willen KIES graag structureel aanbieden en broertjes en zusjes van deelnemende kinderen staan klaar om met de volgende groep mee te doen.

Gaande het jaar meldden zich steeds meer basisscholen uit Zwolle Zuid die ook graag KIES op school wilden aanbieden. Ondertussen werd gezocht naar een manier om KIES breder in te bedden in Zwolle. Dit heeft erin geresulteerd dat KIES en de KIES coaches die het uitvoeren zijn ondergebracht bij AMW de Kern. Eén van de CtC partners. Twee maatschappelijk werkers zijn inmiddels getraind KIES coach en de pilot is verlengt met één jaar. In dat jaar doen nog eens zes basisscholen in Zwolle Zuid mee en twee basisscholen in Zwolle Noord. We willen in de toekomst graag KIES structureel aanbieden in Zwolle. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Bianca van ‘t Hul
Travers, Communities that Care Zwolle Zuid februari 2008