Boeken voor professionals

Scheiding

 • Handboek Kind en Scheiding, Ed Spruijt & Helga Kormos, Opnieuw is uit recent onderzoek gebleken dat veel scheidingskinderen opgroeien met ernstige sociale, emotionele en psychologische problemen. Bovendien duren die vaak tot ver in de volwassenheid voort. Het grootste risico lopen kinderen als ouders verwikkeld zijn in hevige en chronische conflicten. De-escalatie heeft dan topprioriteit. Ondersteunende maatregelen moeten allereerst daarop zijn gericht maar vroege preventie is minstens zo belangrijk. De auteurs van Handboek scheiden en de kinderen presenteren in acht overzichtelijke hoofdstukken de actuele stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en echtscheiding. De informatie is steeds aan de hand van relevante variabelen geordend: maatschappij, opvoeding, problemen, wetgeving, en ondersteunende maatregelen. Praktische informatie staat hierbij centraal; zo komen in de vele kaders praktijkgevallen aan de orde en worden wetenschappelijke gegevens steeds vertaald naar de dagelijkse situatie. Ieder hoofdstuk sluit af met een aantal kernpunten. Dit boek is geschreven voor beroepskrachten in de (gezondheids)zorg, de hulpverlening, het juridisch werkveld, het onderwijs en de overheid en anderen die in hun werk te maken hebben met scheidende of gescheiden ouders en hun kinderen. Ook voor studenten in deze vakgebieden is Handboek scheiden en de kinderen zeer geschikt.
 • Scheidingskinderen, Ed Spruijt, Meestal gaat het met kinderen na een scheiding goed, maar een aantal houdt problemen. Ed Spruijt beschrijft deze problematiek in Scheidingskinderen vanuit verschillende gezichtspunten: sociologische, pedagogische, juridische, psychiatrische en op het gebied van preventie en interventie. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: Waar gaan de kinderen wonen? Welke adviezen geeft de Raad voor de Kinderbescherming? Hoe erg zijn ouderlijke conflicten? Welke problemen hebben kinderen? Hoe vaak komen oudervervreemding en huiselijk geweld voor? Wat zijn de effecten van wetgeving, voorlichting en cursussen voor ouders en kinderen? Scheidingskinderen is vooral bedoeld voor allen die in hun werk op een of andere manier te maken hebben met deze groeiende groep kinderen en jongeren.Ed Spruijt is senior docent/onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Adolescen-tie van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren.Ed Spruijt is erin geslaagd [...] wetenschappelijke kennis toegankelijk te presenteren. Verwacht mag worden dat dit rapport een bijdrage zal leveren aan de verdere discussie over de positie van scheidingskinderen en de nood-zaak van een landelijk dekkend (preventief) hulpverleningsaanbod voor kinderen en ouders.” Gerrit Verweij, adviseur beleid Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming (in het voorwoord).
 • Echtscheiding: kiezen voor het kind; Femke van der Gun en Lavinia de Jong, Ondanks dat in Nederland elk jaar ongeveer 35.000 kinderen te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, komen zij in de Nederlandse literatuur nauwelijks aan het woord. In Echtscheiding: kiezen voor het kind staan de ervaringen van de kinderen zelf wel centraal. Femke van der Gun en Lavinia de Jong deden onderzoek naar de wijze waarop kinderen de echtscheiding van hun ouders beleven en gingen daarvoor in gesprek met tweeentwintig kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De kinderen spreken zeer openhartig over hun ervaringen en gevoelens ten aanzien van de scheiding. Vooral de nieuwe woonsituatie en het contact met hun ouders staan centraal. Bovendien geven de kinderen zelf adviezen voor gescheiden gezinnen. . Echtscheiding: kiezen voor het kind is een belangrijk boek voor scheidende ouders. Het helpt hen te begrijpen wat er in kinderen omgaat en hoe rekening met hen kan worden gehouden. Ze vinden er bovendien een beschrijving van enkele hulpvoorzieningen voor kinderen in echtscheidingssituaties. Dit boek is niet alleen waardevol voor ouders, maar ook voor advocaten, bemiddelaars, beroepskrachten in de jeugdzorg, beroepskrachten binnen het onderwijs en voor een ieder die de scheiding eens door de ogen van de kinderen wil bezien. Er is een stuk over KIES opgenomen in dit boek.
 • De kinderen? …die merken er niets van! (Dominique Prins met deskundig commentaar en waardevolle adviezen van Onderzoeker Ed Spruijt, familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt en de oprichters van KIES (Kinderen In Echtscheidings Situatie), Maaike de Kort en Nelly Snels )
 • Uit elkaar. Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders, auteur Cornald Maas. Voor de kwetsbare positie van kinderen rond een echtscheiding wordt meer dan eens –terecht– de aandacht gevraagd. Welke impact heeft zo’n ingrijpende gebeurtenis precies op hen, zowel op de korte als op de lange termijn? Op die vraag geeft ”Uit elkaar” een antwoord, terwijl ook de achtergronden van de scheidingen vaak vrij uitvoerig worden geschetst. Auteur Cornald Maas is zelf kind van gescheiden ouders. Voor Volkskrant Magazine interviewde hij tientallen lotgenoten. Een selectie daarvan werd gebundeld. Dat leverde een verzameling zeer gevarieerde verhalen op. Jong en oud, autochtoon en allochtoon komen aan het woord. Een enkele keer gaat het daarbij ook over geloof en kerk. Renske Praamsma zegt bijvoorbeeld dat het in het gereformeerde milieu waarin ze opgroeide „volstrekt not done” was om te scheiden. Toch maakte ze het na veel problemen thuis mee dat haar moeder haar vader op straat zette
 • En ze leefden nog lang en gelukkig. Kinderen en scheiding Auteur: Liesbeth Smulders-Groenhuijsen Een boek dat zeer uitgebreid aandacht besteed aan de impact van een scheiding op kinderen en hoe je hier als ouder kan mee omgaan
 • Ouderschapsplan. De vele gezichten van het belang van het kind Auteur: Liesbeth A. Groenhuijsen Een boek dat weliswaar geschreven werd vanuit het oogpunt van de Nederlandse wetgeving doch met veel informatie omtrent de invulling van de ouderschapsreorganisatie n.a.v. een scheiding.
 • Samen gesteld. Over de dynamiek van een stiefgezin Auteurs: Boukje Overgaauw & Ietje Heybroek Een boek dat meer inzicht biedt in de problematiek van nieuw samengestelde gezinnen. Theorie wordt afgewisseld met verhalen uit de praktijk.
 • Kind en echtscheiding. Een ontwikkelingspsychologisch perspectief Auteurs: Karin Singendonk & Greet Meesters Dit boek staat stil bij het belang van scheidingsbemiddeling, effect van scheiding op kinderen op korte en lange termijn, nieuw samengestelde gezinnen, hoe je kinderen kan helpen bij een scheiding.
 • Kinderen en scheiding Auteur: Marleen Heylen, Dit boek behandelt het psychologisch proces van scheiden en de plaats van kinderen hierin.
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming in eigen handen Auteur: Mia Renders, Hoewel de wetgeving in dit boek ondertussen verouderd is, biedt het boek heel wat achtergrondinformatie omtrent een echtscheiding.
 • Weekendvaders / wie kent vaders? Auteur: Martine F. Delfos, In dit boek probeert de auteur de betekenis van vaders voor hun kinderen te laten zien en hoe ze dit in een omgangsregeling vorm kunnen geven. Het boek gaat over het vaderschap in het algemeen en over gescheiden vaderschap in het bijzonder.
 • En de kinderen scheiden mee … Auteurs: M. Gary Neuman & Patricia Romanowksi Dit hulpboek biedt inzicht en praktisch advies om kinderen te helpen bij de talloze veranderingen en problemen die door een scheiding op hun levenspad kunnen komen
 • Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en handelszaken,sociale zaken Auteurs: Franky De Meyer m.m.v. Barbara Gayse Conflicten komen voor in familie-, burgerlijke en handels- en sociale zaken. De bemiddelingswet van 2005 regelt bemiddeling als de uitgelezen weg naar een overeenkomst. In dit boek worden de uitgangspunten van het bemiddelingsmodel contrapunt toegelicht.
 • Kind van gescheiden ouders, kind van de rekening; Edward Teyber, ‘Als ik lief ben, komt pappa misschien wel weer thuis.’ ’Als ik zorg dat ik in de problemen kom, dan moeten pappa en mamma wel weer met elkaar gaan praten, en dan komt alles weer goed.’ ’Als pappa wegging, zal mamma dan niet ook weggaan?’
  Waarom voelen kinderen zich verantwoordelijk voor de scheiding van hun ouders? Hoe leg je een scheiding uit aan kinderen? Hoe voed je kinderen (samen) op na de scheiding? In Kind van gescheiden ouders. Kind van de rekening? geeft Edward Teyber specifieke informatie en praktische richtlijnen, zodat ouders hun kinderen kunnen helpen bij de vragen en problemen die door de scheiding worden opgeroepen. Ouders die gaan scheiden moeten bedacht zijn op de typische kinderzorgen in deze ellendige crisis en begrijpen hoe zwaar deze problemen voor hun kinderen wegen. In de nieuwe editie zijn inzichten uit recent onderzoek verwerkt, nieuwe case-studies zijn toegevoegd en de presentatie is sterk verbeterd.
 • Scheiding en ouderschap; P. Vermeulen, De auteur belicht het scheidingsproces in al haar facetten, met oog voor zowel de positie van ouders als die van kinderen. Hij beschrijft hoe kinderen omgaan met scheiding (loyaliteit, wens tot hereniging) en geeft informatie over de ouder-kindrelatie na de scheiding (verblijfplaats, ouder-kindregeling, co-ouderschap). Hij besteedt aandacht aan ouders en conflicten, en het effect daarvan op de kinderen. Verder komt hulp bij scheiding (mediation, ouderschapsplan) aan bod, evenals nieuwe relaties en de invloed van de scheiding op de schoolprestaties van het kind. Scheiding en ouderschap informeert en ondersteunt ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn en biedt perspectief op een gezonde ontwikkeling van hun kind.
 • 2 Ouders apart: jongeren over de scheiding van hun ouders. Put, E. (2004), Nederland: Lannoo, In het boek staan interviews met kinderen en jongeren van wie de ouders gaan scheiden, gescheiden leven of gescheiden zijn. Persoonlijke belevingen worden per item toegelicht met verklaringen en tips; dit steeds uitgaande van de ervaringen van de kinderen en jongeren. De verschillende aspecten van deze ervaringen worden apart behandeld, zoals school, vrienden en wonen. Als slot wordt de juridische kant van de scheiding voor de kinderen uitgelegd, aangevuld met hulpverleningsmogelijkheden met adressen en telefoonnummers. Tevens een lijst van aanbevolen boeken. In grijze kaders worden in het boek fasen van verwerking van de scheiding uitgelegd en samenvattingen gegeven. Helaas ontbreekt een trefwoordenregister. Bestemd voor jongeren vanaf ca. 15 jaar en voor ouders en hulpverleners die met deze materie te maken hebben.
 • Als ouders gaan scheiden, Richard A.Gardner, een inleiding voor hulpverleners, voor jongens en meisjes en voor hun ouders, Van Loghum Slaterus, 1980

Relaties

 • Liefde in Wonderland Geschreven door Riekje Boswijk-Hummel. Hoe werkt projectie, overdracht en tegenoverdracht tussen mensen. Liefde in Wonderland bevat zinnige en verhelderende informatie voor cliënten, patiënten, leerlingen of cursisten en onontbeerlijke informatie voor alternatieve hulpverleners en hulpverleners-in-opleiding. Omdat overdracht voorkomt in iedere relatie waarin sprake is van hiërarchie en/of affectie, is deze informatie ook direct van toepassing op werk-, onderwijs, liefdes- en ouder-kind-relaties.
  Riekje Boswijk-Hummel baseert zich op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en psychotherapeut, en illustreert haar boek met tal van voorbeelden waarin zij zichzelf op humoristische wijze in beide rollen tekent. Het boek heeft hierdoor een grote en vooral praktische herkenbaarheid.
  Een boek voor iedereen die iets te maken heeft gehad met welke vorm van hulpverlening of spirituele ontwikkeling ook. Speciaal voor wie zich alsnog wil verdiepen in wat zich, naast de inhoudelijke aspecten van die hulpverlening, op relationeel gebied heeft afgespeeld of afspeelt.
 • De liefdesladder, Else Marie van den Eerenbeemt, Familiebanden zijn sterk. In De liefdesladder toont Else-Marie van den Eerenbeemt op grond van jarenlange praktijkervaring als familietherapeute de kracht en kwetsbaarheid van familierelaties en de invloed van opeenvolgende generaties op iemands leven. In haar nieuwste boek laat zij zien dat de relatie met ouders, grootouders, broers en zussen van niet te onderschatten belang is. Hoe moeilijk en ingewikkeld die banden soms ook zijn, het is zinvol om op zoek te gaan naar een evenwichtige wisselwerking tussen geven en nemen, rechten en verplichtingen, solidariteit en loyaliteit.
  Aan de hand van talloze voorbeelden verschaft Van Eerenbeemt de lezer inzicht in het ogenschijnlijk ondoorgrondelijke proces van familiekwesties en legt zij de mechanismen bloot die van invloed zijn, in positieve en negatieve zin, op onderlinge en nieuwe relaties. Belangrijke aspecten die hierbij aan bod komen zijn onder meer: verbondenheid en zorg tussen ouders en kinderen, verdiensten, verplichtingen, loyaliteit en solidariteit, plaats in het gezin, partnerkeuze, de nieuwe liefde, verborgen en verboden rouw, liefde als drijfkracht door de generaties heen. Met De liefdesladder biedt Van den Eerenbeemt de lezer houvast in het onderhouden van bestaande familierelaties, het aangaan van nieuwe relaties en de rouwverwerking van verloren relaties.
 • Door het oog van de familie: liefde, leed en loyaliteit. Eerenbeemt, E, Van der. (2009), Nederland: Bakker, Familie gaat een leven mee. De familie waarin iemand wordt geboren en opgroeit, heeft grote invloed op het latere leven, op relaties die worden aangegaan, op werk, rol in de samenleving, band met kinderen etc. Het boek is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel belicht de auteur de plaats die iemand inneemt in de keten van generaties (dochter, zoon, zus, broer, ouder, grootouder). In het tweede deel komen verschillende levensfeiten aan de orde zoals de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen, ouders en grootouders, de effecten van breuken in een familie, en de invloed van een zelfgekozen levenseinde op de nabestaanden. De diverse thema’s worden toegelicht met veel voorbeelden. De auteur, een familietherapeute en publiciste op het gebied van familierelaties, baseerde zich op diverse bronnen waaronder interviews, columns en onderzoeksresultaten. Haar uitgangspunt is de relationele ethiek waarbij loyaliteit en rechtvaardigheid in relaties het fundament vormen. Grondlegger van deze benadering is psychiater Boszormenyi-Nagy. Een makkelijk leesbaar en toegankelijjk boek.
 • Balans in beweging. Van den Eerenbeemt, E. & Heusden, A. (1998), Nederland: De Toorts, Aan een inleiding tot het werk van Boszormenyi-Nagy bestaat nog steeds behoefte. Deze psychiater die regelmatig studiereizen maakt en seminars verzorgt, onder andere in Amsterdam, heeft een eigen benadering van de psychotherapie, die hij ‘contextual’ noemt. Hieruit vloeit direct zijn visie voort op gezinnen en individuen: er bestaat altijd een dynamisch verband tussen een persoon en zijn belangrijke relaties. Hij geeft een ethische visie op relaties, die hij zeer enthousiast weet te verdedigen. De nadruk ligt op begrippen als rechtvaardigheid, loyaliteit, verdiensten en verplichtingen. In zijn therapieen en in de werkwijze die hij via colleges en seminars probeert over te dragen, richt hij zich op een mogelijk herstel van de relatie en groei van het individu.
 • Gezonde verhoudingen, Indra Torsten Priess, Mensen stuiten in hun leven vaak steeds weer op dezelfde problemen. Meestal hebben ze geen idee waarom ze iedere keer dezelfde verkeerde keuzes maken, last hebben van angstgevoelens of hun relaties zien mislukken, en ze weten niet wat ze ermee aan moeten. Indra laat in Gezonde verhoudingen zien dat het in deze gevallen gaat om patronen die het individu overstijgen en die onbewust van de ene generatie op de andere overgedragen worden. Aan de hand van duidelijke achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden maakt hij duidelijk dat familieopstellingen deze patronen aan het licht kunnen brengen. En niet alleen dat: deze opstellingen dragen ook oplossingen aan waardoor mensen hun leven echt positief kunnen veranderen. Dit verhaal wordt aangevuld met een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van organisatieopstellingen, structuur- en tafelopstellingen, en wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van familieopstellingen
 • De praktijk van familieopstellingen, Gunthart Weber, Als onderdeel van hun familiesysteem (ouderlijk gezin) dragen kinderen uit solidariteit onopgeloste familieproblemen met zich mee. De Duitse gezinstherapeut Hellinger ontwikkelde een methode om verstoorde familieverhoudingen zichtbaar te maken door de verborgen dynamiek in kaart te brengen middels een ruimtelijke opstelling van (plaatsvervangende) familieleden. Wanneer de structuur binnen een familie op deze wijze zichtbaar gemaakt wordt, vindt een vorm van kennisoverdracht plaats. Hierdoor krijgt de betrokkene inzicht in dynamiek en achtergrond van bestaande problemen en wordt een bijzonder snel resultaat bereikt. Inmiddels wordt deze therapievorm behalve voor gezinsproblemen ook binnen bedrijven en instellingen toegepast. Dit boek bevat een twintigtal bijdragen over grondbeginselen, thema’s, doelgroepen en nieuwe toepassingsgebieden van de techniek van familieopstellingen. Een boek dat vooral interessant zal zijn voor psychologen en voor diegenen die professioneel betrokken zijn bij interpersoonlijke problematiek.
 • Familieopstellingen voor paren, Marlies Holitzka,  Als vervolg op het eerste boek ‘Conflictoplossing door familieopstellingen’ (2003)* is nu een tweede boek van dezelfde Duitse auteurs verschenen. Het eerste boek legt uit hoe een familiesysteem werkt met welke storingen en hoe deze in stand worden gehouden, maar het beschrijft ook oplossingen. Het tweede boek gaat over partnerschap: hoe staan beiden tegenover elkaar; hun verbondenheid met de transgenerationele familiegeschiedenis en hun onopgeloste verstrikkingen. De therapeutische theorie over familieopstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger. Familie wordt gezien als een systeem (hoewel deze visie al veel eerder bekend was bij relatie- en gezinstherapeuten). Een niet goed functionerend element of subsysteem kan veel problemen geven. In deze therapie wordt inzicht geboden in de verborgen dynamiek van familieverbanden, ook opstellingen genoemd. Het maken van die opstellingen is het nieuwe dat Helliger aan die theorie toevoegt en waar hij creatief, aanschouwend en educatief mee omgaat. Het is een effectieve methode. Als paar zit je verweven in meer verbanden, de invloed van je verleden en de eigen geaardheid. Relevant voor de hulpverleningspraktijk en allen die meer willen weten over hun familie en paaropstellingen. Niet alle oefeningen zijn geschikt voor zelfhulp.
 • Het boek van de liefde, over de vele facetten van liefde Daphne Rose Kingma, Het nieuwste boek van de Amerikaanse bestsellerauteur Daphne Rose Kingma is een verzameling verhandelingen over de liefde. Ieder mini-essay van twee bladzijden nodigt de lezer uit na te denken over de vele facetten van liefde. Kingma ontleedt de liefde in haar emotionele en spirituele componenten. Een van haar bekendste uitspraken is: ‘uiteindelijk valt alles wat we in ons leven doen of zeggen in het niet bij hoe we elkaar hebben liefgehad.’ In haar zwierige stijl beschrijft de auteur kort en bondig de verschillende manieren waarop relaties zich kunnen verdiepen door te groeien naar een hoger, spiritueel niveau
 • De toekomst van de liefde, beleving van liefde in een tijd van veranderende relatievormen Daphne Rose Kingma, In een tijd waarin bekende relatievormen verdwijnen en nieuwe hun intrede doen bepleit de auteur, relatietherapeute, een spirituele benadering van de liefde. Ze signaleert dat liefdesrelaties meestal beperkt blijven tot het huwelijksmodel en zich afspelen op persoonlijkheidsniveau. Daardoor spelen emotioneel gevoelige punten (levensthema’s) van de partners altijd een rol en zijn verwachtingen doorgaans weinig realistisch. In de benadering van Kingma worden relaties boven het niveau van het persoonlijke uitgetild naar een hoger, universeel en spiritueel niveau. Hoe de groei van een ‘persoonlijkheidsgerichte’ naar een ‘zielsgerichte’ relatie mogelijk is, wordt beschreven aan de hand van een zevental emotionele en spirituele stadia die liefdesrelaties kunnen doorlopen. Bezielde relaties beperken zich niet tot traditionele huwelijksrelaties en zijn herkenbaar aan eigenschappen als eerlijkheid, realisme, verbondenheid, empathie en zelfbewustzijn. Spiritueel ingestelde lezers zullen de manier waarop spiritualiteit en menselijke relaties in dit boek met elkaar worden verweven, zeker waarderen. De vele voorbeelden uit de beroepspraktijk van de auteur komen bovendien de leesbaarheid van het boek voor een breder publiek zeer ten goede.
 • Tussen geven en nemen: over contextuele therapie. Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B. (1994)., Nederland: De Toorts, Dit studieboek voor psychotherapeuten behandelt de contextuele therapie, een omvattende therapievorm, door de eerste auteur ontwikkeld vanuit de klassieke gezinstherapie. Het boek is verdeeld in zeven delen: premissen; contouren van de menselijke context; taxatie van de context; het therapieproces; therapeutische methoden, toepassingen en richtlijnen; therapeuten in context. Uitvoerig worden uitgangspunten en de ontwikkeling vanuit verschillende referentiekaders besproken. Ter illustratie van de therapeutische methoden worden met name in hoofdstuk dertien delen uit zittingen verbatim weergegeven, voorzien van therapeutisch commentaar. Een apart deel ‘Toepassingen en richtlijnen’ besteedt aandacht aan een aantal probleemgebieden. Een lijvig boekwerk, bedoeld als inleiding. Voor therapeuten een belangwekkend en welhaast verplicht werk van een van de grondleggers van gezinstherapie.
 • Verlaten en verlaten worden, Horst Petri, angst, woede, verdriet en opnieuw beginnen bij stukgelopen relaties, hoofdstuk Het rouwproces na de scheiding (de rouw van de kinderen), Ambo, Baarn, 1993

Begeleiding

 • Geen toegang Sonja bosch, Speltherapie bij kinderen met ernstige gedragsproblemen. Dit boek is niet alleen bedoeld voor mensen die therapeutisch werken met kinderen, maar voor een ieder die werkt met kinderen met gedragsproblemen of een opleiding volgt in die richting. Het is interessant voor iedere leerkracht, groepsleider of klassenassistent die geraakt wordt door deze kinderen en zich afvraagt wat er achter hun ‘lastige’ gedrag schuilgaat.Inhoudsopgave sonjabosch
 • Luister nu eens naar mij! Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen, Lut Celie, In dit boekje bundelt de Vlaamse psychotherapeute Lut Celie verhalen over een aantal kinderen en jongeren die ze in haar praktijk heeft behandeld. Zo lezen we o.a. over enkele kinderen met woedeaanvallen, een jongen die liever dood zou willen zijn, een meisje met anorexia dat van haar vader steeds weer leugens vernam over haar moeder, een meisje dat in haar arm krast om aandacht te krijgen van haar vader, die een kind heeft met een tweede vrouw etc. De verhalen werden onderverdeeld in acht thematische hoofdstukken, met titels als ‘zorg dragen’, ‘het gekwetste kind’, ‘het liefdevolle nest’ en ‘mijn houvast’. De kinderen en jongeren uit de verhalen zijn telkens weer op zoek naar aandacht, maar helaas zijn de signalen die ze geven niet altijd even duidelijk voor volwassenen. Vaak blijkt dan ook dat de kinderen veel kwetsbaarder zijn dan ze laten blijken. De verhalen doen de lezer niet alleen inzien dat het niet gemakkelijk is om ‘echt’ te luisteren naar kinderen en jongeren, ze maken ook duidelijk dat luisteren net essentieel is in de omgang met kleine kwetsuren en grote trauma’s.
 • Coachen met het Enneagram Geschreven door Renske van Berkel, Coachen met het enneagram is het eerste boek dat zich richt op coaches en hen leert hoe zij met het enneagram het bewustwordings- en coachingsproces bij hun cliënten verantwoord kunnen versnellen en verdiepen. Het boek bevat overzichtelijke adviezen voor het vaststellen van het type van de cliënt, de eerste stap in het begeleidingsproces. Van ieder persoonlijkheidstype worden de belangrijkste kenmerken genoemd en direct gekoppeld aan typespecifieke tips voor verdere ontwikkeling. Elke type wordt levendig beschreven in een voorbeeldcasus, zodat de lezer een concreet en praktische inzicht krijgt in de voor dat type kenmerkende (werk)problemen en begeleidingsmogelijkheden. Verder worden in het boek verschillende methodieken en oefeningen besproken om cliënten te stimuleren daadwerkelijk aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Coaching, een inleiding voor praktijk en opleiding Astrid Schreyogg, Coaching voor de coach, een handleiding voor iedereen die deze nieuwe vorm van personeelsontwikkeling in de praktijk toepast of wil gaan toepassen. Personeelsfunctionarissen, managementconsultants en psychologen die hun kennis en vaardigheden op dit voor de toekomst zo belangrijke gebied verder willen ontwikkelen, doen in dit boek ideeën op over hoe managers te ondersteunen bij de begeleiding van jobstress of mobbing en bij het doorvoeren van veranderingsprocessen. Zij komen ook te weten hoe zij op adequate en competente wijze kunnen adviseren over loopbaanplanning of bij outplacement. Interne personeelsadviseurs kunnen lezen hoe zij binnen hun eigen organisatie coaching kunnen realiseren,wanneer externe of interne vormen zinvol zijn en in welke situaties individuele, groeps-of teamcoaching raadzaam is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een grote variëteit aan coachingmethoden en de effecten ervan behandeld. Creatieve technieken en werkvormen – waarbij oefenen én ervaren centraal staan – vullen moderne vormen van gespreksvoering aan.
 • Trauma en Herstel, de gevolgen van geweld en mishandeling thuis tot politiek geweld Judith Hermans, In deze publicatie wordt het verband gelegd tussen de persoonlijke gruwelen die kinderen en volwassenen hebben ervaren en de invloed daarvan op de (ontwikkeling van) de persoonlijkheid. Het boek is gebaseerd op twintig jaar onderzoek en therapeutisch werk met slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld en tevens een weerslag van ervaringen met tal van andere getraumatiseerde mensen, zoals oorlogsveteranen en slachtoffers van politieke terreur. In het eerste deel gaat Herman in op hoe mensen reageren op het trauma, welke strategieen zij inzetten om te overleven en welke cosequenties dat heeft. In het tweede deel maakt zij het behandelproces inzichtelijk en bespreekt de drie fases daarin: veiligheid, herinnering en rouw, herstel van verbondenheid. Dit wordt geillustreerd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hoewel het een gemis is dat de actuele ontwikkelingen in traumabehandeling niet worden besproken, geldt dit boek al sinds de eerste verschijning in 1992 als meesterwerk voor het begrijpen en behandelen van slachtoffers met een complexe posttraumatische stressstoornis.
 • Het drama van het begaafde kind, op zoek naar het Ware Zelf Alice Miller, In Het drama van het begaafde kind laat Alice Miller zien dat veel psychologisch leed van begaafde mensen verklaard kan worden door gebeurtenissen uit hun jeugd. Begaafde kinderen kunnen door de wensen en eisen van hun omgeving in de knel raken doordat ze zich te veel aanpassen aan hun omgeving en zo hun ‘ware zelf’ verdringen.
 • In het beginne was er opvoeding Alice Miller, De opvoeding is van grote invloed op de persoonlijkheid van volwassenen. Gebeurtenissen in de vroege jaren kunnen vanuit de psychotherapie gezien worden als verklaringen voor gedrag op latere leeftijd. Deze gebonden uitgave bevat twee eerder afzonderlijk verschenen boeken: ‘In den beginne was er opvoeding’ (1994)* en ‘Levenspaden’ (1998)**. Het eerste boek behandelt de rol van opvoeding en de manier waarop er in de tijd over vorming van de persoonlijkheid gedacht is. In een paar aparte hoofdstukken wordt voor bekende personen, zoals Christiane F., Hitler en Jurgen Bartsch, geanalyseerd hoe hun gedrag als volwassenen te verklaren is. In het tweede boek wordt een aantal persoonlijke levensgeschiedenissen/verhalen weergegeven.Ook in deze levensgeschiedenissen wordt de relatie tussen de vroege jaren en het latere volwassen leven duidelijk aangegeven. Een theorie die een belangrijke grondlegger voor het huidige therapeutische klimaat vormt. Door de koppeling van ideeen aan specifieke levenslopen en verhalen worden deze levend voor de lezer. Een boeiend boek voor iedereen met belangstelling in opvoeding en persoonsvorming.
 • De herontdekking van het ware zelf Ingeborg Bosch, We overleven allemaal onze jeugd dankzij verdringing en ontkenning van de waarheid. Zo kunnen we onszelf wijs maken dat we een gelukkige jeugd hebben gehad, dat het allemaal wel meevalt. Maar a!s we eenmaal volwassen zijn worden deze overlevingsmechanismen destructief, en maken ze ons leven moeilijker en pijnlijker dan nodig is.Past Reality Integration (PRI) is gebaseerd op de gedachte dat wij een gedeeld bewustzijn hebben moeten ontwikkelen: het ene deel bekijkt alles door de ogen van het kind dat we ooít waren, en het andere deel ziet de wereld van de volwassene die we nu zijn. Door deze gespletenheid ervaren we de dingen heel verschillend, afhankelijk van het deel van het bewustzijn waarin we ons op dat moment bevinden.In dit boek biedt Ingeborg Bosch een concreet stappenplan dat ons helpt “oude pijn” bloot te leggen en te voelen, en toe te werken naar een bewustzijn dat weer uit een geheel bestaat. Daarnaast toont Bosch aan de hand van diverse persoonlijke verslagen van clienten wat de PRI-methode met mensen doet.Drs. Ingeborg Bosch (1960) ontwikkelde de uiterst succesvolle therapie Past Reality Integration®. Behalve Illusies, het vervolg op De herontdekking van het ware zelf, verscheen van Bosch De onschuldige gevangene, over opvoeden en overleven.”PRI is een nieuwe weg om je traumatische verleden te integreren in het hier en nu van elke dag en je daardoor beter te gaan voelen.”
 • Geweldloze Communicatie Marshall B. Rosenberg, Ph.D., De manier waarop mensen op elkaar reageren, met name hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren. Conflicten verdiepen zich in plaats van dat ze worden opgelost. De auteur laat zien dat het anders kan. Hij heeft zijn methode beproefd in zowel persoonlijke conflictsituaties als in politieke brandhaarden. Het oorspronkelijke boek uit 1998 is uitgebreid en geheel opnieuw geredigeerd door Lucy Leu van het Center for Non-violent Communication. Zij heeft daarnaast een apart werkboek geschreven: ‘Werkboek geweldloze communicatie’ (2007)*. De vertalers van deze editie zijn ook nieuw. Het boek heeft meer het karakter van een lesboek gekregen, met oefeningen en kernteksten in de kantlijn. Het kan in het onderwijs gebruikt worden, maar is daarbuiten ook goed leesbaar voor een breed publiek.
 • Hoe kinderen te helpen bij de verwerking van scheiding, dood en adoptie. Jewett, C. L. (1984), Nederland: Gottmer.
 • Tussen thuis en school: over contextuele leerlingbegeleiding. Mulligen, W., Gielis, P. & Nieuwenbroek, A. (2001), België: Acco. Leerlingbegeleiding neemt in het onderwijs een steeds belangrijker plaats in. De context van het kind, ouders – kind – school, staat daarbij centraal; met name zijn de relatie en de loyaliteit tussen ouders en kind van zeer grote invloed op de schoolloopbaan van het kind. In dit boek worden aspecten van deze omgevingsfactoren nader uitgewerkt. Daardoor wordt duidelijk wat de schrijvers verstaan onder het begrip contextuele leerlingbegeleiding. Zij geven daarbij veel herkenbare praktijkvoorbeelden en tot besluit een lijst van contextuele begrippen. Een goed bruikbaar basisboek voor studenten en werkers in het onderwijsveld.
 • In het voetspoor van Ivan Nagy: opstellen over kenmerken en toepassingsgebieden van de intergenerationele familietherapie, de contextuele therapie. Schlüter, Th. H. M. (Eds.). (1990), Nederland: Phaedon.
 • Professionele ouderbegeleiding: een systemische wegwijzer voor hulpverleners. Wijenberg, J. (2004), Nerderland: Van Gorcum.In dit boek worden belangrijke ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening in Nederland beschreven. De auteur, iemand met jarenlange praktijkervaring op dit gebied, gaat op toegankelijke wijze in op onder andere de positie van het gezin, systeem- en communicatietheorie, het doelgerichte werken van hulpverleners, problemen binnen residentiele instelingen en de specifieke vragen rondom hulpverlening aan allochtone gezinnen. Een belangrijke waarde van dit boek ligt in de grote reeks van aanbevelingen voor het professionele gedrag van hulpverleners. Het boek geeft veel nuttige praktijkvoobeelden en het geeft aan welke oplossingsstrategieen een hulpverlener kan toepassen. Deze uitgave is een mix van theorie en praktijk, zodat het bruikbaar is voor hulpverleners uit de jeugdhulpverlening en voor studenten in sociaal pedagogische opleidingen op hbo-niveau.
 • Het kind dat een kat wilde zijn, Caroline Eliacheff, Psychotherapie met de allerkleinsten, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1995
 • Goede ouders bestaan niet, Anneke Heeremans,  Uitgeverij H. Nelissen, Baarn, 1991
 • Verdriet om verlies, Claudia L. Jewett, hoe kinderen te helpen bij de verwerking van scheiding, dood en adoptie, uitg. J.H. Gotmer Haarlem, 1984
 • Slapende honden? Wakker maken! Arianne Sruik, Een stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen, ontwikkeld door Arianne en gebaseerd op ontwikkelde testen voor volwassenen door Joanny Spierings. Inclusief werkbladen en cd.