Vragen over de interventie

Wat is er anders aan KIES dan andere interventies bij scheiding?
KIES wordt alleen uitgevoerd door goed opgeleide en ervaren professionals die daarbij de specifieke training tot KIES-Coach , eventueel met nascholingen hebben gevolgd.

De effecten van KIES worden blijvend gevolgd met wetenschappelijk onderzoek door Inge van der Valk en Ed Spruijt van de Universiteit van Utrecht.

KIES werkt aan een landelijk dekkend preventief, curatief en eenduidig zorgplan en platform van KIES professionals voor hulp en begeleiding van kinderen en ouders in echtscheidingsituatie.

De gecertificeerde KIES-Coaches staan vermeld op de website en kunnen zich aansluiten bij het KIES-Platform op de website van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en worden daarmee op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen, nascholingen te volgen en mogelijkheid om intervisie te plegen. Alle gecertificeerde KIES-Coaches zijn te vinden op de website www.kiesvoorhetkind.nl , met daarbij vermeld hun extra aanbod aan expertise rondom scheiding. Elke KIES-coach is zelf of met/door de organisatie waarbij de KIES-coach werkzaam is verantwoordelijk voor zijn eigen taak en uitgevoerde werkzaamheden tenzij anders is overeengekomen. Beide ouders geven altijd toestemming voor deelname aan KIES tenzij er sprake is van eenzijdig gezag of doorverwijzing/opdracht van de RvdK en/of de rechtbank. Het basis programma KIES wordt veelal op scholen aangeboden en door twee gecertificeerde KIES-coaches begeleidt.

KIES is gebaseerd op zelfregulatie / empowerment. Het programma heeft als doel dat kinderen en ouders emotionele zelfregulatie ontwikkelen en zelf hun best mogelijke oplossingen leren vinden. Kinderen en ouders bepalen hun eigen doelen waardoor hulp naar behoefte geboden kan worden en aansluit bij wat men nodig heeft om verder te komen. KIES professionals leiden de groepen en het proces dat personen doormaken en geven raad waar noodzakelijk. Bij alle programmas van KIES ontvangen de deelnemers informatie en is preventie een taak.

Het KIES programma doorloopt het proces van de scheiding met de kinderen waarbij de eigen hulpvraag hoofdzaak blijft. Kinderen leren vaardigheden aan de hand van allerlei spel, creatieve werk en gespreksvormen aangepast aan de leeftijd en groep.

KIES kent een basisprogramma waardoor elke KIES professional zich met de basistraining heeft laten scholen tot de basis informatie over scheiding en kinderen, het proces van de scheiding, het programma voor het basis en voortgezet onderwijs waarbij alle professionals voor de training een huiswerkopdracht maken en een theorie en praktijkmap ontvangen.

Wat is de meerwaarde ten opzichte van andere programma’s?
Naast de meerwaarde van werken met professionals opgeleid tot KIES-Coach is dat het programma de context van de problemen van het kind aanpakt. Kinderen en hun ouders ontvangen in elke fase van de scheiding hulp en begeleiding waar problemen voorkomen dan wel opgelost kunnen worden. Het accent ligt op preventie en voorkomen van escaleren van reeds bestane problematiek. Kinderen en ouders worden gestimmuleerd negatieve aanpak van problemen te onderkennen en leren kijken naar meerdere perspectieven en de eigen rol en mogelijkheden.

KIES geeft kortdurende effectieve hulp en is kostenbesparend voor de langere termijn. Afwegende het aantal ziekmeldingen onder gescheiden werknemers, scheidingskinderen op school, uitval in onderwijs, hulpverlening die na jaren vaak nog nodig is, kinderen van gescheiden ouders die zelf weer gaan scheiden, enzv
Werkt het programma bij alle sociale groepen?
KIES is in vele verschillende sociale groepen positief ontvangen. Bij validatie onderzoek zijn ook risicogroepen betrokken.  In de praktijk is ervaren dat KIES voor alle groepen inzetbaar blijkt.

Is het programma cultureel passend bij etnische minderheidsgroepen?
Het programma is toegankelijk voor verschillende etnische minderheids groepen. Hiertoe is een handleiding ontwikkeld voor de KIES-coach waarbij gekeken is naar de rol van vijf niet Nederlandse culturen en de rol van echtscheiding. De inhoud en procedures bij het hanteren van het programma kunnen naar maat worden aangepast en aangeboden.

Is er een niveau vereist?
De materialen zijn ontwikkeld bij verschillende leeftijdsniveaus en aangepast voor  het bijzondere kind. Het programma wordt bovendien onderzocht in de jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg of het programma volledig toepasbaar is dan wel met een aanpassing of aanvulling.
Het aanbod van informatie en hulp is voor ouders afgestemd op ouders die in een lastige fase van hun leven zitten vaak met (klinische) depressie te kampen hebben, veel zorgen hebben, waar geweld en mishandeling heft plaatsgevonden en men zich machteloos en teneergeslagen voelt.

In alle gevallen van informatie verstrekken, oudergesprekken, en het aanbod Gescheiden Opvoeden waren ouders zelf positief en gaven te kennen van het programma geleerd te hebben en zich ondersteund te hebben gevoeld. Ouders komen door het programma vaker zelf in actoe om hulp voor zichzelf te zoeken en weer met elkaar in gesprek te gaan als ouders en hun positie ten opzichte van elkaar, hun kind en de opvoeding nog eens te bezien.

Werkt KIES bij complexe situaties?
Een groot aantal van de kinderen en ouders die in scheidingssituatie verkeren komen voor complexe situaties te staan. Veel situaties zijn de zgn muti problem situaties. Vaak ook is er juist helemaal niet bekend dat de betrokken personen  van de deelnemers aan KIES zoveel met elkaar doormaken. Bij KIES worden deze situaties gesignaleerd en wordt de nodige hulp geboden. Vaak is het zo dat kinderen en ouders vanuit de jeugdhulpverlening naar KIES wordt doorgewezen en andersom. Gebleken is dat deze kinderen juist baat hebben bij lotgenoten contact. Individuele begeleiding dmv het KIES programma KIES voor mij! is ook mogelijk en is er voor het begeleiden van kinderen op meer individuele basis en op maat.

Is KIES een geschikte interventie wanneer de Raad voor de Kinderbescherming betrokken is?
KIES signaleert probleemsituaties en in die zin kan het gebruikt worden als strategie om kindermishandeling te voorkomen. Een van de belangrijke effecten is het voorkomen van voortduren van geweld. Kinderen een van hun ouders niet laten zien of kwaad spreken over een ouder is een voorbeeld van geestelijke mishandling. Dat is slechts een greep uit de vele situaties die door KIES voor kinderen en ouders worden opgelost en waar veel leed voor alle partijen voorkomen wordt.

In welke landen wordt KIES gebruikt?
KIES komt oorspronkelijk uit Nederland en werkt daar in alle Provincies. Verder zijn er KIES-coachen in Belgie en is men voor KIES in Duitsland in gesprek.