Duurzame ontwikkelingsdoelen voor het kind

Duurzame ontwikkelingsdoelen voor het kind

De Sustainable Development Goals (SDG) omvatten het grote plan van de Verenigde Naties om de wereld een betere, eerlijkere en duurzamere plek te maken, ook voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders dus. Wij zetten ons met KIES van harte in voor een aantal thema's van de SDG's'

-Team Expertisecentrum Kind en Scheiding-
 

Hoe we kinderen, jongeren en hun gescheiden ouders helpen
Rechten en een stem krijgen bij de scheiding van je ouders, tijdige begeiding en hulp voor kinderen, dat is geen gunst maar een recht vinden we.

Dat is ook de kernstrategie van het Expertisecentrum Kind en Scheiding. Samen met ons team, alle KIES professionals en KIES organisaties en samenwerking partners, versterken we kinderen en hun ouders bij scheiding. Dat doen we in Nederland, Belgie, Aruba en in mindere mate of meer incidenteel ook in enkele andere landen waar KIES begeleiding wordt geboden.
Dit doen we door:

  • Kinderen, jongeren en volwassenen volgens een effectief bewezen methodiek hulp te bieden
  • Kinderen, jongeren en volwassenen te informeren
  • Informatie, begeleiding en hulp bij scheiding toegankelijker maken
  • Kinderen, jongeren en volwassenen de best mogelijke begeleiding te bieden
  • Kinderen en jongeren passend bij hun ontwikkeling en situatie te ondersteunen
  • De begeleiding en hulp voor kinderen en jongeren zo mogelijk in een voor hen vertrouwde onafhankelijke omgeving, de school, te bieden
  • Volwassenen door de ogen van kinderen te leren kijken 
  • Volwassenen hun verantwoordelijkheid te helpen kunnen nemen

Hoe is het in jouw gemeente?
De ene gemeente is de andere niet. Elke gemeente besteed anders aandacht aan kinderrechten en duurzame ontwikkeldoelen. Sommige gemeenten hebben een beleidsmedewerkeer kinderrechten, andere gemeenten betrekken kinderen bij de thema's die hen aangaan of nog anders. Toch is het goed te beseffen dat meer dan de helft van onze wereld bevolking onder de 30 jaar is. De toekomst gaat over hen. Het is dan ook belangrijk dat juist zij kunnen participeren in besluiten die over hun toekomst gaan en over hun wereld waarin een toenemende ongeelijkheid heerst.
 
 
Kiezen voor de kinderen
Met KIES zorgen we voor een structurele verbetering in het leven van kinderen en jongeren met gescheiden ouders en hun families.
We bieden informatie, hulpmiddelen en begeleiding om kinderen en jongeren in staat te stellen, óók bij een lastige en ingrijpende situatie zoals bij scheiding, er echt bij te horen. We zorgen dat ze thuis, bij het regelen van de scheiding, op school en in hun gemeenschap en samenleving, niet alleen een stem hebben, maar echt gezien en gehoord worden, dat er geluisterd wordt, dat ze mogen participeren en mee besluiten over de dingen die hen aangaan in hun leven. Dat kinderen tijdig ondersteund en geholpen worden.
 
 
Het kind staat bij KIES centraal
Het kind, de situatie van de scheiding en de behoefte en mogelijkheden van het kind, staan altijd centraal. De KIES programma's werken vanuit het leren onderkennen van je eigen proces, je gedachten en gevoelens én het bredere perspectief leren zien en jezelf én de ander beter begrijpen.
Het leren vinden van je eigen beste oplossing en ondersteuning geeft vaak (opnieuw) grip en houvast. Herstel in vertrouwen, effectief communiceren en je eigen gewenste verbinding aangaan, maakt de deelnemer, kind, jongere of volwassene, aan KIES sterker in het eigen proces met voldoende handreikingen voor de toekomst.
 
 

Gelijke rechten voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders
De meeste overheden ratificeerden de internationale verdragen waarin is opgenomen dat alle kindderen ook rechten hebben. Kinderen hebben zo bijvoorbeeld recht op hun beide ouders en familie, ze hebben recht op informatie en ondersteuning, goede zorg en onderwijs en op gelijke kansen. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding helpt overheden aan hun verantwoordelijkheid te kunnen voldoen en spoort hen aan om over te gaan tot implementatie. Het Expertisecentrum Kind en Scheiding zet zich in voor het waarborgen van de rechten en belangen van kinderen met gescheiden ouders in het Nederlandse beleid en voor internationale samenwerking.

KIES voor een inclusieve samenleving
Kunnen meedoen in de samenleving, dat vraagt om meer dan alleen gezien en gehoord worden. Om kinderen te laten participeren moeten zij serieus genomen worden en hun rechten behartigd worden. Daarom investeren we in kennis en bewustwording van het kind zelf, de ouders maar ook de omgeving en maatschappij. Op deze manier profiteren meer mensen van onze kennis en de KIES programma's.


Structurelere verbeteringen
Om ook structurelere verbeteringen in de maatschappij te realiseren, presenteren we 'out of the box' programma's, projecten en tools zoals de KIES methodiek zelf; in 2002 vernieuwende jeugdhulp bij scheiding, en in 2022 bijvoorbeeld het KIES Kindplan en KIES Kinder Kunst project als communicatie middel over ingewikkelde relaties, scheiden en huiselijk geweld.
We beinvloeden met onze programma's beleid voor veranderingen op het gebied van recht, hulpverlening, zorg, onderwijs en werk. Dat doen we zelf en soms samen met anderen.
 
 
Hoe we onze KIES kernstrategie ondersteunen
Samen met KIES gecertificeerde professionals, hun organisaties en overige partners werken we graag aan een zelfde doel.
Ons streven is dan ook dat de gecertificeerde KIES professionals en organisaties als KIES partners steeds in staat zijn om met het KIES aanbod waartoe zij zijn gecertificeerd, zelfstandig en toekomstbestendig, uitvoering te kunnen geven aan onze KIES kernvisie en missie. Zij kennen de kinderen, jongeren, ouders of leren hen kennen. Ze zijn op de hoogte van de omstandigheden en situaties waarmee ze werken. Zij weten van de mogelijkheden van hun organisatie, gemeente en regio en hun netwerk om zo nodig naar te verwijzen. Zij weten dus als geen ander hoe zij de ondersteuning van kinderen een hun ouders m.b.t. KIES voor hun organisatie, praktijk of school heet beste kunnen organiseren en evalueren.
Voor hen is er ter professionele ondersteuning vanuit het Expertisecentrum Kind en Scheiding, het KIES Kennis Platform en een online materialenbank beschikbaar.


Kwaliteit voor jeugd en KIES kennis delen 
Ons uitgangspunt is dat KIES professionals begeleiding een hulp op een effectieve én duurzame wijze uitvoeren binnen de doelstelling van de KIES programma's. We hanteren kwaliteitseisen voor onze KIES professionals en partner organisaties. Naast vakinhoudelijke kennis en advies om de kwaliteit van de KIES programma's voortdurend te actualiseren en zonodig te verbeteren, bieden we de mogelijkheid tot kennisuitwisseling om onze professionals en organisaties te helpen professionaliseren.
Binnen ons netwerk maken we kennis over KIES, behoeftes van jeugd bij scheiding, rechten en belangen van kinderen en jongeren, onderzoeken, artikelen, materialen, tools en PR, toegankelijk voor onze KIES professionals en partners.
We delen informatie met kinderen, jongeren, ouders en anderen via onze website en zorgen voor handzame downloads.
We zetten nieuwe projecten op, nemen deel aan ondrzoek om zowel kennis te vergaren over de meest effectieve uitvoering n belangenbehartiging ten behoeve vvan de rchten van kinderen bij scheiding. We brengen ook KIES professionals en partners met elkaar in contact zodat ze kunnen leren van elkaars ervaringen.


Onze KIES thema's en ontwikkelingsdoelstellingen
In ons werk voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders richten we ons op doelen waarvan een aantal thema's aansluiten bij de internationale ontwikkelingsmodellen van de Verenigdde naties, de Susaineble Development Goals (SDG's).
De Sustainable Development Goals zijn bedoeld om richting en inhoud te geven aan het beleid van de lidstaten van de Verenigde Naties, maar ook voor organisatis zoals het Expertiscentrum Kind en Scheiding.
Het mooie van de SDG's is, is dat ook álle landen meedoen, niet alleen ontwikkelingslanden. De doelen, waar alle burgers over konden meepraten een belissen, hangen sterk met elkaar samen en gaan verder dan de millenium doelen. Er hebben wereldwijd zo'n 7,8 miljoen mensen gestemd op het thema van hun voorkeur.
De 17 SDG's zijn bedoeld als plan om de wereld een betere, eerlijkere en duurzamere plek te maken. In 2030 moeten deze doelen overal gehaald zijn. Iedereen moet met deze  doelen aan de slag. De agenda voor de doelen en duurzame ontwikkeling omvat een streven naar een ideaal evenwicht in ecologische, economische en sociale belangen. Dit bestaat uit de onderdelen die we ook wel de 5 P's noemen: People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace.


Wij dragen heel graag bij aan deze doelen en de bij KIES passende thema's voor een betere toekomst voor het kind. Meer informatie is te lezen op de officiele website van de SDG's.

 

 

 

 

 

KIES werkt samen met