KIES Kindplan - rechten kind bij scheiding

KIES Kindplan - rechten kind bij scheiding


Foto Monique Claes

KIES Kindplan
voor de rechten van het kind bij scheiding

DOWNLOAD HIER 
KIES Kindplan  - uitgebreide versie met informatie voor de professional
KIES Kindplan - versie voor kinderen en jongeren

Wat is het KIES Kindplan?
Het KIES Kindplan is een document dat is opgesteld vanuit het perspectief en voor het belang van het kind en de wettelijke verplichting om kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. 

Waarvoor is het KIES Kindplan?
Het KIES Kindplan is er voor de rechten van kinderen bij scheiding. Het KIES kindplan helpt professionals en ouders te luisteren naar de wensen en behoeftes en het belang van kinderen, erover in gesprek te gaan en ouders helpt gevolg te geven aan wat voor hen ook werkelijk mogelijk is.

Hoe helpt het KIES Kindplan kinderen?
Het KIES Kindplan helpt kinderen een stem te hebben bij de afspraken die over hen worden gemaakt bij de scheiding van hun ouders. Het KIES Kindplan helpt kinderen om hun wensen en behoeftes kenbaar te maken aan hun ouders. Het ondersteunt ouders om een werkend ouderschapsplan te maken waarin de belangen van alle partijen, dus ook de kinderen, zijn meegenomen.

Hoe helpt het KIES Kindplan ouders om echt naar hun kind te luisteren en hun wensen serieus te nemen?
Het KIES Kindplan ondersteunt kinderen bij de wensen die zij hebben. Het ondersteunt hun individuele wensen en behoeftes en die waarvan we weten dat alle kinderen met gescheiden ouders deze hebben. Deze wensen en behoeftes kennen we vanuit wetenschappelijk onderzoek. Het KIES Kindplan geeft het kind de mogelijkheid om eigen wensen en behoeftes kenbaar te maken aan hun ouders. Hierbij gaat het steeds vanuit het kind perspectief. Het KIES Kindplan doet een beroep op ouders om voor zichzelf te verantwoorden wat, waarom wel of niet kan, bij het afstemmen met de andere ouder en daarbij ook de behoeftes en wensen van het kind te kennen. Met de kennis en kunde van de professional die werkt met het KIES Kindplan wordt vanuit het kindperspectief het proces met de ouders begeleidt.
Doordat het KIES Kindplan in een vroeg stadium van de scheiding wordt gebruikt geeft het de mogelijkheid om ouders belangrijke psycho-educatie te bieden vooraf aan het definitief maken van hun besluiten voor het ouderschapsplan dat ze indienen. De betrokken professional heeft met het KIES Kindplan een extra tool waardoor het ook eerder duidelijk kan worden of de ouders al of wel in staat zijn vanuit het belang van hun kind keuzes te maken. Het doel is te zorgen dat de scheidingsperikelen niet toenemen, maar dat het gebruik van het KIES Kindplan juist het perspectief bij ouders vergroot. Het toevoegen van het kindperpectief en de het belang van hun kind, helpt ouders beter naar hun positie en gedrag te kijken. Dit kan positief bijdragen aan het de-escaleren van strijd tussen ouders bij tegengestelde behoeftes. 

Is het KIES Kindplan rechtsgeldig?
Het KIES Kindplan is in lijn met de wettelijke bepaling voor kinderrechten zoals opgesteld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het kan gebruikt worden naast het wettelijk verplichte ouderschapsplan bij scheiding en samen ingediend worden bij een echtscheidingsconvenant.

Wie heeft het KIES Kindplan ontwikkeld?
Het KIES Kindplan is ontwikkeld door het Expertisecentrum Kind en Scheiding vanuit de jarenlange kennis en ervaring van het Expertisecentrum Kind en Scheiding en voor het belang en een stem van het kind bij scheiding.

Waar vanuit is het KIES Kindplan ontwikkeld?
Het KIES Kindplan is ontwikkeld vanuit de KIES methodiek welke is onderzocht en effectief bewezen door de Universiteit van Utrecht. KIES was de eerste Nederlandse interventie voor begeleiding van het kind bij scheiding waarmee jarenlange expertise is opgedaan met het werken met en voor kinderen bij scheiding.

Welke ervaring is er opgedaan met het KIES Kindplan?
Het KIES Kindplan is enkele jaren in ontwikkeling en naast het KIES Kindgesprek als proef in gebruik genomen. (KIES) mediators, advocaten én (KIES) coaches en jeugdprofessionals kunnen kinderen en hun ouders beter begeleiden bij het maken van een haalbare afstemming voor de omgang en opvoeding na scheiding. Het KIES Kindplan is een hulpmiddel om in kaart te brengen wat kinderen willen en wensen zodat ze gemakkelijker met hun ouders in gesprek kunnen om dit kenbaar te maken. Het is een waardevolle toevoeging voor het ouderschapsplan en draagt bij om tot een passend ouderschapplan te komen voor de leden van het oorspronkelijke gezin. Het KIES Kindplan is sinds 2022 officieel in gebruik. De officiele presentatie was op: 9 september 2022, de dag van de scheiding. De aankondiging behaalde het NOS Jeugdjournaal.

Wat zegt het kinderrechtenverdrag specifiek over de rechten van het kind bij scheiding?
In het kinderrechtenverdrag staat in artikel 9 IVRK, dat kinderen bij hun ouders moeten kunnen wonen en opgroeien. Als dat niet kan door bijvoorbeeld een scheiding, dan moeten kinderen in ieder geval contact met beide ouders kunnen houden. Ook in de Nederlandse wet is bepaald dat kindereen recht hebben op contact met beide ouders. Alleen als het niet goed voor hen is kan het contact worden beperkt of zelfs even helemaal worden verbroken. Het beperken of zelfs ontzeggen van contact mag niet zomaar en daar wordt door rechters ook streng naar gekeken.
Kinderen mogen volgens het verdrag, vertellen wat zij vinden. Een rechter moet bij scheiding rekening houden met de mening én het welzijn van kinderen. Het beperken of zelfs ontzeggen van contact, mag niet zomaar en daar wordt door rechters ook streng naar gekeken.
In artikel 12 IVRK staat dat kinderen recht hebben op hun mening en om betrokken te zijn bij de besluiten die over hen worden genomen. De rechter moet serieus naar de mening van het kind luisteren maar dit betekent niet dat de rechter de mening van het kind ook altijd zal volgen. De rechter is degene die de uiteindelijke beslissing neemt.

In Nederland is het zo geregeld dat als een kind 12 jaar of ouder is, de rechter verplicht is om de mening van het kind mee te wegen in de beslissing. Voor kinderen onder 12 jaar, is dit volgens de Nederlandse wet niet verplicht maar het kan wel. De rechter bekijkt dan of het kind goed genoeg begrijpt wat er aan de hand is. Een kind kan niet verplicht worden om zijn of haar mening te geven.

Hoe moet er worden omgegaan met de informatie en wensen die het kind heeft in het KIES Kindplan?
Uitdrukkelijk stellen we dat wat kinderen stellen en wensen ook een moment opname is. Dat wat ze vertellen en schrijven, is wat ze vanuit hun leeftijd en ervaring en zicht op hun werkelijkheid kunnen delen met volwassenen. Kinderen hebben desondanks recht op hun stem voor alles dat hun leven aangaat. Het is nodig dat kinderen mogen vertellen wat belangrijk is voor hen omdat het zoveel impact en invloed heeft op de rest van hun leven en daardoor op hun welzijn en ontwikkeling. Het geeft hen het gevoel dat ze er toe doen. Volwassenen hebben en houden de verantwoordelijkheid om de juiste haalbare besluiten te nemen, gericht op de rechten van en verantwoordelijke keuzes voor het kind, en vanuit het totaal van de wensen en behoeftes van het oorspronkelijke gezin.

Werken alle juristen en rechtbanken met het KIES Kindplan?
Het KIES Kindplan wordt sinds 2022 steeds vaker toegevoegd aan de stukken voor de rechtbank om een scheiding aan te vragen. Afhankelijk van de kennis en kunde van de mediator en advocaat kunnen ze zelf met het KIES Kindplan werken of samenwerken met een KIES coach/jeugdprofessional. 

Vanaf eind najaar 2022 zal het KIES Kindplan bij het door KIES professionals meewerken aan een vervolg pilot van en op (waarschijnlijk) drie rechtbanken, onderdeel uitmaken van deze pilot. Meer informatie over het KIES Kindplan zal dan bij deze drie rechtbanken via hun website te vinden zijn.

Ouderschapsplan en KIES Kindplan
Het KIES Kindplan kan naast het ouderschapsplan als onderdeel worden ingevoegd of los gebruikt worden door mediators en advocaten, bijvoorbeeld een KIES Mediator. Bij twee betrokken advocaten adviseren we dat een mediator al dan niet in samenwerking met een gespecialiseerde jeugdprofessional, bijvoorbeeld een KIES coach, het KIES Kindplan met het kind invult.

Professionele begeleiding bij scheiding
Voor professionele en effectief bewezen begeleiding bij scheiding zijn er meerdere interventies, waaronder KIES, te vinden in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het NJI.
KIES professionals zijn in Nederland in elke provincie beschikbaar en te vinden via de website www.kiesvoorhetkind.nl

Hoe kom ik als ouder of professional aan een KIES Kindplan?
Ben je ouder? Informeer dan bij de betrokken (KIES) mediator of advocaat of KIES professional over het werken met het KIES Kindplan.
Professionals kunnen hier de nieuwste versie van het KIES Kindplan downloaden.


Foto Moniquee Claes

Wie onderschrijven o.a. het gebruik van het
KIES Kindplan al?
Op dit moment zijn we nog volop in gesprek met diverse organisaties die Kinderrechten ondersteunen.
Uw logovermelding en ondersteuning ook hier? Mail ons met onderbouwing waarom uw organisatie het KIES Kindplan ondersteunt.

             


KIES werkt samen met