Onderzoek KIES 2009 - 2012 Inge van der Valk

Onderzoek KIES 2009 - 2012 Inge van der Valk

''Preventie is belangrijk voor ouders én kinderen. Zeker wanneer de afstemming tussen ouders niet goed verloopt, ondervinden kinderen hier nadelige gevolgen van.''
 
-Inge van der Valk -
UU Faculteit Sociale Wetenschappen

Dr. Inge van der Valk, universitair docent/onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht heeft het KIES-programma in 2009-2012 gevolgd en de effecten gemeten. Dit onderzoek is door ZonMW onderscheiden met de parel van ZonMW.

RCT onderzoek
Het KIES-programma is van 2009 tot 2012 op grote schaal onderzocht door middel van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (RCT), hét eerste RCT onderzoek naar een ondersteuningsprogramma voor scheidingskinderen in Nederland.

Resultaat
Belangrijke resultaten zijn dat kinderen van acht tot twaalf jaar die aan KIES hebben meegedaan minder probleemgedrag vertonen, meer prosociaal gedrag laten zien en minder problemen hebben met leeftijdsgenoten dan kinderen uit de controlegroep. De KIES kinderen geven ook aan dat de relatie met hun vader verbetert en zij rapporteren minder gevoelens van schuld. Inmiddels is KIES uitgebreid met verschillende modules, ook voor andere doelgroepen.

Basis en voortgezte onderwijs
Het ZonMw onderzoek bestond uit 2 onderdelen: een RCT onderzoek naar KIES in het basisonderwijs, en een pilot naar KIES in het voortgezet onderwijs waarbij ook een grootschalige behoeftepeiling onder jongeren werd gehouden.

RCT basisonderwijs
Uit dit effectonderzoek kwam naar voren dat deelname aan KIES kinderen van 8 tot 12 jaar leidt tot:
• Een afname van probleemgedrag en een afname aan      gevoelens van schuld en verantwoordelijkheid van het kind
• Jongens noemden na afloop een betere relatie met moeder
• Er wordt een grotere daling in probleemgedrag bij jongere kinderen en kinderen met meer problemen op de voormeting gezien
• Kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, waren na afloop zeer tevreden over KIES
• Opvallend was verder dat alle kinderen door deelname aan het onderzoek al wat verbetering lieten zien op alle uitkomstmaten in het onderzoek. De kinderen in de controlegroep, ervaarden al aandacht en erkenning van hun positie door deelname aan het onderzoek.

Behoeftepeiling en KIES pilot voortgezet onderwijs
Deze pilot en behoeftepeiling waren gericht op jongeren van 12-16 jaar. Hierbij is een doelgroepenonderzoek bij de jongeren uitgevoerd om na te gaan welke problemen zij rapporteren en wat hun behoefte aan hulp is, en werd samen met een jongerenpanel nagegaan in hoeverre KIES voor hen geschikt was. Uit dit onderzoek blijkt dat:
• 2 op de 3 jongeren min of meer ‘last’ heeft van de scheiding.
• Een groot deel van de jongeren geeft aan hun vader vaker te willen zien, soms niet te weten hoe ze met de situatie moeten omgaan
• Jongeren last blijken te hebben van loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens
• Het blijkt dat jongeren nauwelijks uit zichzelf praten over de scheiding, maar dat 1 op de 4 openstaat voor hulp of ondersteuning hierbij
• De pilot met KIES laat zien dat ook jongeren dit programma waarderen, door het vinden van (h)erkenning, het kwijtkunnen van hun verhaal, en het delen van ervaringen
• Jongeren geven aan minder voorkeur te hebben voor spelgerichte activiteiten en meer ‘in zijn’ voor gesprekken. Met wat kleine aanpassingen kan KIES daardoor ook voor jongeren erg geschikt zijn.

 

 

 

 


KIES werkt samen met