KIES X-tra

KIES X-tra

Soms is het fijn als er iemand met je meeloopt. En soms is dat meer dan gewenst en noodzakelijk'

-Expertisecentrum Kind en Scheiding-


KIES X-tra
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding ontwikkeld programma’s en leidt professionals op voor het bieden van effectieve ondersteuning en hulp aan kinderen en ouders die scheiden of gescheiden zijn. Soms lukt het voor kinderen en ouders door de situatie van een scheiding niet om constructief met elkaar in gesprek te gaan, de scheiding en wensen van alle betrokkenen voor het gescheiden opvoeden goed werkend vorm te geven en de balans in hun leven voldoende op orde te krijgen. Dan verloopt de scheiding problematisch en ontstaan er eerder conflicten tussen de ouders en/of met kinderen en kan dit een bedreiging zijn voor de relatie onderling en voor de ontwikkeling van het kind.
Ook kan het zijn dat er paralel aan de scheiding andere problematieken zijn die de personen en situatie van de scheiding beinvloeden en complexer kunnen maken. 
Professionele én specialistische begeleiding, hulp bij de omgang met zichzelf, elkaar, de situatie in zijn totaal en bij de invulling van het ouderschap na een scheiding, met soms een mix of stapeling van problemen, is dan van belang.

Specialistische hulp bij scheiding
KIES
coaches met een KIES X-tra certificering zijn specialistische hulpverleners die kinderen, jongeren en ouders ondersteunen bij speciale bijkomstige situaties bij scheiding. 
Dat kan zijn dat er sprake is van een scheiding waarbij sprake is van een handicap/beperking bij kind of ouder(s), gestapelde rouw, gedrag of diagnoses die extra aandacht vragen, problemen met ouderschap en/of blijvende conflicten in een scheiding. 

Voor het behoud of herstellen van contact van het kind met beide ouders, het komen tot goede afspraken tussen beide ouders en het zorgen voor een zo onbelast mogelijke situatie tussen kind en beide ouders, kan begeleiding door een KIES coach met deze specialisatie worden ingezet. De KIES coaches met en KIES X-tra certificaat, begeleiden de kinderen, jongeren en ouders steeds vanuit de basis methode KIES, de aanvullende kennis en het doel dat beide ouders, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid, het kind recht doen en passend gaan ondersteunen in de ontwikkeling van het kind.
Door een nauwe samenwerking tussen de KIES X-tra coaches en andere professionals kan in een totaal aanpak in nadere afstemming met de KIES coach, zaken voor de kinderen snel en efficiënt opgepakt worden.

Welke KIES X-tra begeleidingen zijn mogelijk?
De KIES coaches met een KIES X-tra certificaat hebben zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in de begeleiding van:

  • KIES +, kinderen, jongeren en hun ouders waar een aandachtsbehoefte is vanwege een bijzondere situatie en/ofbij complexer of opvallend gedrag en/of diagnoses
  • KIES & rouw, kinderen, jongeren en hun ouders waar sprake is van (gestapelde) rouw naast en/ofvanwege de scheidingsituatie
  • KIES voor allebei, scheidingen waar mogelijk sprake is van conflicten en/of signalen en/of een (mogelijke) verstoting van een ouder door het kind of een ouder die daartoe aan zet.
  • KIES Mediation en het regelen van scheiding waarbij aandacht is voor het kind en/of een specifieke situatie en/of problematiek

KIES X-tra aansluitend
Een van de KIES Xtra begeleidingsvormen wordt al dan niet geïntegreerd in het KIES traject of als aparte vorm aangeboden. Het certificaat van de KIES professional toont voor welke 
hulpvorm de professional geschoold is en naar behoefte en mogelijkheid voor kind, ouders of het gehele voormalig kerngezin inzetbaar kan zijn. De KIES X-tra professional kan naast te werken met het normale KIES programma ook vraaggericht werken en zo nog meer op maat werken met het kind en het voormalige kerngezin en met meer diepgang en specifiek aansluiten op de problemen waar het desbetreffende kind een/of ouders tegenaan lopen.

KIES X-tra als onderscheidende hulp
Het onderscheidende aan de hulp van KIES X-tra coaches is dat zij over breed scala aan mogelijkheden om naast het kind en de ouder te staan zonder de problematiek perse in een kader van vechtscheiding te plaatsen, wat zonder tot de kern van de noodzakelijke begeleiding te komen nog te vaak gebeurd.

 


KIES werkt samen met