Basistraining KIES coach

Basistraining KIES coach

Basistraining KIES coach 7-12 jr
De basistraining tot KIES coach geeft professionals de mogelijkheid om aan de hand van de KIES methodiek KIES groepen van 8-10 kinderen in de leeftijd van 7-12 jr met gescheiden ouders te begeleiden. Na succesvolle afronding van deze training is de professional erkend KIES coach en als zodanig te vinden op de website www.KIESvoorhetkind.nl

Voorwaarde KIES coach 7-12 jr worden
Deelnemen aan de basistraining tot KIES coach vereist een relevante hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond dan wel hulpverlening achtergrond. Zie ook doelgroep en toelating.

Werkwijze KIES groep 7-12 jr
De KIES interventie die de KIES coaches (twee gecertificeerde KIES coaches per KIES groep) bieden aan de kinderen, op school of in jeugdhulpverlening setting, bestaat uit 8 sessies van ± 60 minuten per keer van leeftijdgenotencontact.

Training tot KIES coach
De basistraining to KIES coach voor professionals bestaat uit het vooraf maken van twee huiswerkopdrachten. De uitvoering van deze opdrachten tellen mee voor het behalen van het certificaat. De training zelf bestaat uit 5 dagdelen waar intensief gewerkt wordt aan de hand van theorie en praktijk in de vorm van afwisselende werkvormen en oefening en training middels rollenspel. De deelnemer ontvangt een praktische hand-out.
Na de training en certificering krijgen de professionals toegang tot de digitale handleiding voor de KIES coach. Deze bevat achtergrondinformatie over KIES, de ontwikkeling van KIES, de onderzoeken die zijn gedaan en informatie voor de begeleiding van kinderen middels KIES. Er is bijvoorbeeld informatie te vinden over de methode, de visie, werken met de KIES groep en groepsdynamica, praten met kinderen, spel en werkvormen, KIES en school, KIES en de ouders. Ook is een gedeelte opgenomen over de rol van echtscheiding binnen vijf niet Nederlandse culturen. In de handleiding zijn allehande praktische materialen en voorbeelden te vinden om een KIES groep te kunnen draaien. Bijvoorbeeld voorbeeldbrieven voor kinderen en ouders, toestemmingsformulieren, opzet voor de informatie en evaluatiebijeenkomsten voor ouders, informatie over de fases van scheiding voor ouders.
De acht KIES bijeenkomsten met de kinderen worden uitgebreid toegelicht; het doel, de opbouw, de benodigde materialen, uitleg van de activiteiten en werkbladen om te kopieren. Achter in de handleiding zit een uitbreiding voor het programma met introductie voor verschillende leeftijden. De overige te gebruiken materialen kunnen KIES coaches zelf aanschaffen of uit eigen bezit inzetten; het touw, de voorwerpendoos, creatief materiaal (vaak ook beschikbaar op school).
Voor de KIES coaches die lid zijn van de online omgeving, het platform voor professionals (de eerste twee jaar gratis), is PR materiaal beschikbaar om ouders en anderen te kunnen informeren over KIES. KIES professionals ontvangen ongeveer drie keer per jaar een een nieuwsbrief.

Lidmaatschap KIES platform
KIES professionals kunnen lid worden van het KIES platform voor uitwisseling en zich extra laten informeren door informatie die per certificaatgroep beschikbaar wordt gesteld. Het doel is tevens professionals te verbinden voor intervisiemogelijkheden. KIES coaches zijn na het volgen van de basistraining 1 jaar gratis lid. Daarna wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €50,-. Voor organisaties met 4 of meer werknemers kost het lidmaatschap €200,- per jaar. Een KIES professional kan zich hercertificeren door 1 keer per 3 jaar een nascholing of webinar te volgen.  

Voor wie
De training tot KIES coach is geschikt voor professionals die de capaciteiten en mogelijkheden hebben om intensieve interventies uit te voeren gericht op de beïnvloeding van ouder-kind interacties en empowerment. Het gaat daarbij om coaching en ondersteuning van kinderen met gescheiden ouders, zowel individueel als in het groepsproces. 

Leerdoel, kennis en kunde professional
Na de training kan de professional werken met de handleiding voor de KIES coach, heeft de professional de basis van de methodiek KIES zich eigen gemaakt en kan werken met het KIES programma voor de groep kinderen 7-12 jaar.
Met betrekking tot het werken met de ouders van de kinderen is de deelnemer in staat om informatie en opvoedingsstrategieën over te dragen gericht op het voorkomen en verminderen van scheidingsproblematiek. Ook is de professional bekent met de daar uit voortkomende (gedrags) problemen bij kinderen. Een belangrijk aspect van de KIES methodiek en werkwijze is het bevorderen van autonomie en zelfregulatie van zowel kind als ouders. De training tot KIES coach bevat oefenmomenten, zowel in gesprek als rollenspel, in coaching en het oplossingsgericht werken. 

Specialiseren
De KIES basistraining biedt professionals een specialisatie naast de eigen genoten opleiding en reeds opgedane werkervaring voor het uitvoeren van KIES interventies. Er wordt een aantal technieken en materialen geboden om kinderen en ouders succesvol te ondersteunen bij het omgaan met uiteenlopende situaties en scheidingsproblemen.
Het volgen van de basistraining is ook een basis voor het kunnen volgen van een vervolg specialisatie, de KIES nascholingen, themadagen.

Doelgroep en toelating
De KIES coach training is ontwikkeld voor professionals met minimaal een hbo-opleiding met een pedagogische achtergrond dan wel hulpverlening achtergrond. De professional is ervaren en gewend met kinderen of kinderen in scheidingssituaties te werken. Daarnaast is kennis van de ontwikkeling van kinderen noodzakelijk en ervaring met groepswerk een pre. Ook kennis en ervaring met gezinsinterventies is een pre. Deelnemers zijn over het algemeen; (ortho)pedagogen, psychologen, maatschappelijkwerkers, jeugdverpleegkundigen, intern leerling begeleiders/zorgcoordinatoren onderwijs, kindertherapeuten en HBO kindercoaches.

Leeruitkomst en doelstelling twee-daagse training
Na afloop van de training tot KIES coach en de aansluitende certificeringsbijeenkomst hebben deelnemers kennis en vaardigheden op de volgende gebieden:
 • Toepassen van het KIES programma primair binnen het onderwijs 
 • Toepassen van het KIES programma binnen jeugdhulpverleningsetting middels aangepast traject met intake en bieden van ouderbegeleiding
 • Vroegtijdig onderkennen en beïnvloeding van de noodzaak voor aandacht en/of begeleiding en hulp voor kinderen met gescheiden ouders
 • (Her)kennen van risico’s en protectieve factoren die voorkomen binnen scheiding situaties
 • Geoefend met en vertrouwen in de basisprincipes van KIES coaching, empowerment en oplossingsgericht werken
 • Beter een inschatting kunnen maken van het functioneren van kind en ouders
 • De toepassing van informatieoverdracht en overdracht van opvoedingsstrategieën bij scheidingsproblemen
 • Kennis verstrekken aan ouders, collega’s, professionals binnen het onderwijs en anderen met betrekking tot de belangen van het kind en scheiding situaties

Duur
Vooraf huiswerkopdracht
Twee dagen basistraining door twee trainers en ochtend oefenen met twee trainers rollenspel acteurs

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 14

SKJ punten 
Voor je deelname aan de KIES training ontvang je bij SKJ 21.00 punten

Kosten
€  1.395,00 exclusief BTW per deelnemer, kosten voor deelname kunnen per jaar bijgesteld worden
Een incompanytraining bieden is mogelijk. Een korting kan worden berekend. Neem voor de voorwaarden en mogelijkheden contact op met info@kiesvoorhetkind.nl

De fysieke handleiding voor de KIES coach kan desgewenst besteld worden bij aanmelding of op een later moment via administratie@kiesvoorhetkind.nl
Voor lidmaatschap en vermelding van de gecertificeerde en geregistreerde KIES coach wordt een bijdrage van 50 euro per twee jaar, per KIES professional  gevraagd voor administratie en onderhoud van de website. Eens per twee jaar is de KIES professional verplicht om het certificaat actueel te houden door KIES scholing of deelname aan het KIES platform ter intervisie momenten. Deze kwaliteitsbewaking is mede verplicht voor kwaliteitsbewakende instanties.

Inhoud training
Tijdens de training krijgen de deelnemers benodigde informatie over het KIES programma, de indicaties voor de interventie, de inhoud en opbouw van deze interventie. De deelnemers participeren door eigen ingebrachte bevindingen, expertise, ervaring en vragen. De bespreking van deze vragen en verzamelde gegevens uit de praktijk is een belangrijk aandachtspunt. In de training maken deelnemers kennis met het KIES methodiek, het KIES programma en de situaties en problemen die zich bij toepassing kunnen voordoen. Meer specifiek omvat de training de volgende onderdelen:
 • Leerwensen en inschatting eigen competenties voor- en achteraf
 • Wetenschappelijk basis KIES programma
 • Oorzaken van scheidingssproblemen bij kinderen
 • Werken met KIES coaching
 • Uitleg/instructie over de verschillende onderdelen van de interventie
 • Rollenspel en oefenen van vaardigheden in risicovolle situaties.
Certificering
Aan het einde van de basistraining vindt de certificering plaats en is bedoeld als kwaliteitscontrole. De certificering omvat de volgende onderdelen:
 • Huiswerkopdracht
 • Toetsing mbt de theorie achter het programma en het voldoen van opdrachten tijdens de training
 • Rollenspel met cruciale elementen van de KIES interventie.
Certificaat
Bij voldoende bekwaamheid ontvangen deelnemers een certificaat. De trainers van de betreffende training zijn bevoegd om van die betreffende training het certificaat te verstrekken namens het Expertisecentrum Kind en Scheiding. Het certificaat KIES coach, geeft deelnemers de volgende mogelijkheden:
 • Opname op de lijst van erkende KIES uitvoerders
 • Het recht om de KIES interventie basis KIES coach uit te voeren
 • Het recht om onder voorwaarden, de merknaam KIES te gebruiken voor de activiteit waartoe gecertificeerd op het gebied van KIES coaching
 • Mogelijkheid voor lidmaatschap tegen vergoeding van het platform KIES waarmee men toegang krijgt tot het gesloten deel van de website van KIES. Hiermee krijgt de KIES coach toegang tot bijvoorbeeld extra specifieke werkmaterialen en een forum voor KIES professionals
 • Actuele informatie in de vorm van nieuwsbrieven of andere vormen van informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor studiebijeenkomsten gericht op nieuwe of bestaande KIES programma onderdelen
 • Toegang tot de KIES nascholingen

 

 

 


KIES werkt samen met