KIES Methodiek

KIES Methodiek

Foto Monique Claes

De basis van KIES, het KIES Kindprogramma - KIES groepen voor kinderen van 7-12 jaar -en de daarna ontwikkelde KIES programma's werken volgens de methodiek KIES.

KIES is de eerste in Nederland wetenschappelijk onderzochte en effectief bewezen interventie voor begeleiding en hulp aan kinderen bij scheiding. Alle onderzoeken leverden een postief resultaat op.

Direct naar contact voor vragen en/of informatie over de mogelijkheden van hulp of begeleiding.

"Vanuit de huidige situatie bekijken we de gewenste situatie. Wat is een belemmering en welke hulpbronnen zijn er. Er kan altijd iets wel en daarmee wordt het beter."

De kracht van het kind en de ouder zelf 
Bij KIES wordt gewerkt vanuit de beleving en behoefte van het kind. Vanuit deze behoefte kan een plan gemaakt worden om weer grip te krijgen op je eigen beleving en situatie. Alleen een plan dat reëel is, waar je achter staat en jij je voor in kunt zetten met zo nodig de juiste hulp en omstandigheden, gaat lukken. Aan de hand van aan de leeftijd en situatie aangepaste werkvormen werkt de KIES professional met het kind, de jongere of de volwassene aan wat daarvan en hoe het het beste kan lukken.

De begeleiding door KIES geeft kind en ouder daarmee empowerment. Het versterkt de deelnemer aan KIES vanuit zichzelf en door zichzelf. Deze werkwijze leidt tot zelfregulatie en is een leidend principe binnen alle KIES programma's.
Het sturen van het eigen gedrag krijgt vorm in de oefeningen en in de manier waarop professionals  ondersteuning bieden en feedback geven. De zelfregulatie gaat er toe leiden dat kinderen en hun gescheiden ouders zich competent voelen om eigen wensen, taken en mogelijkheden op te pakken. De KIES methode is als het ware een radertje dat in gang wordt gezet. Er heeft een KIES professional een tijdje 'mee gelopen'. Met de opgedane informatie, herkenning, erkenning en tools kunnen ze zelf weer verder gaan.

Bij KIES omvat zelfregulatie de volgende aspecten.

Zelfredzaamheid
Het KIES ondersteuningsaanbod kent een beperkte duur, daarom is zelfredzaamheid van de kinderen en hun gescheiden ouders belangrijk. KIES stimuleert kinderen en ouders om te leren vertrouwen op hun eigen mogelijkheden om zelfstandig problemen te kunnen oplossen op de voor hen best mogelijk haalbare manier. Daarbij is het belangrijk dat kinderen en ouders zelf verantwoordelijkheid durven (leren) nemen en te weten wat of wie hen kan helpen waar nodig is. Ze leren zonder te oordelen over de ander te kijken naar gebeurtenissen in hun leven en herkennen wat een gebeurtenis met hen doet en hoe ze dit anders kunnen zien. 

Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit heeft betrekking op de manier waarop kinderen en ouders zichzelf zien en ervaren. Kinderen en gescheiden ouders hebben het nodig om over voldoende zelfvertrouwen te beschikken, zich sterk te voelen en ook zelf te geloven dat ze zelf in staat zijn problemen goed aan te pakken en op te lossen. Om het gevoel van effectiviteit te versterken is het nodig dat kinderen en ouders succeservaringen opdoen en dit ook zien als resultaat van hun eigen inspanningen. Bij scheidingssituatie kan dit extra lastig zijn en daarom wordt bij KIES extra aandacht gegeven aan de waardering van kleine behaalde resultaten en stapjes die ze zelf nemen.

Zelf leiding kunnen nemen
Iedereen wil graag z'n eigen lot bepalen. Elk kind en elke ouder weet zelf wat ze belangrijk vinden in hun leven en nodig hebben om goed te kunnen functioneren en leven. In hun relatie met elkaar, de opvoeding en dagelijkse gebeurtenissen. Zij weten welke dingen en welk gedrag lastig is en wat ze willen veranderen. KIES helpt en stimuleert kinderen en ouders zelf te kiezen aan welke doelen ze willen werken en welke strategie ze daarvoor kunnen gebruiken. Kinderen en ouders formuleren zelf hun wensen voor verandering en criteria voor succes. Ze bepalen door observatie van het eigen perspectief en dat van anderen hun situatie en het gedrag van zichzelf en de ander en leren door zelfreflectie of het gestelde doel haalbaar is. De opgedane ervaring, kennis en de vaardigheden die KIES hen biedt helpt kinderen en ouders op een wetenschappelijk verantwoorde manier meer greep te krijgen op hun eigen huidige situatie en toe te werken naar de voor hen best haalbare situatie en toekomst.

Zelfsturing
Zelfsturing wil zeggen dat kinderen en hun ouders in echtscheiding situaties een realistische inschatting maken van hun eigen aandeel en dat van de ander. Het is belangrijk te leren onderkennen welke factoren van invloed zijn op het gedrag van de ander en welke factoren op het gedrag van zichzelf. En welke mogelijkheden er zijn om daarin iets te veranderen. Kinderen en ouders leren te reflecteren op hun eigen gedrag en aanpak en steeds na te denken: ‘wat deed ik goed en werkte voor mij en wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen om een nog beter of fijner resultaat te bereiken?' Zo krijgen zij inzicht in hun eigen gedrag en leren ze hoe ze dingen kunnen sturen in de richting van hun doelen of KIES plan.

Problemen oplossen
Zelfregulatie bij het oplossen van problemen betekent dat kinderen en ouders competent genoeg zijn om problemen, die zij zelf ervaren en leren begrijpen van de ander, in uiteenlopende scheidingsituaties te kunnen oplossen. Belangrijk is dat de kinderen en ouders de probleemoplossende vaardigheden die ze bij KIES leren, kunnen vertalen naar situaties thuis en buitenshuis. Problemen in de situatie waarin zij zitten gaan afnemen naar mate kinderen en ouders beter in staat zijn risico’s van tevoren in te schatten, situaties beter te begrijpen en daarop te anticiperen. Dit lukt bijvoorbeeld door beter eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen en door het zich goed voor te bereiden op een gesprek of grip te hebben op eigen gedrag. Tijdig kunnen bijsturen van situaties die uit de hand dreigen te lopen is een belangrijk aspect van adequaat problemen oplossen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het leren begrijpen van je eigen situatie en je eigen gedachten, gedrag en keuze in handelen.

Kiezen en KIES
Geen kind kiest voor de scheiding van zijn of haar ouders. Ouders kozen niet voor een relatie die het ooit niet zou halen. Toch maken ze beiden in hun situatie steeds opnieuw keuzes. Het bewust worden dat je altijd een eigen keuze hebt en dat niet kiezen ook een keuze is, geeft inzicht in eigen patronen. Door bewust te worden van eigen keuzes en eigen best haalbare keuzes te formuleren, voelen kinderen en ouders zich krachtiger in elke keuze die ze maken en het bereiken van de best haalbare oplossing al is die nog zo klein. Deze manier van handelen kan een omkering betekenen in hun patroon van handelen en met een kleine verandering soms zelf in grootse uitkomst hun leven beïnvoeden.

KIES coaching methodiek en oorsprong
Bij de oorsprong en het ontwikkelen van KIES heeft een aantal onderdelen uit goed werkende methodes mede een basis gevormd voor het ontwikkelen van de KIES Methodiek. Denk hierbij aan methodieken als Humanistische coaching, NLP en oplossingsgericht. Verder zijn een aantal pedagogische visies en gedachtegoed van o.m. Nagy, Korczak, Solter en Regio Emilia van invloed geweest bij het vormen van de visie en uitwerking van KIES.
De KIES Methodiek is een nieuwe ontwikkelde methode, speciaal gericht op het belang van kinderen bij scheiding, en omvat het doorlopen van een coachingsproces bij scheiding; Huidige situatie, Gewenste Situatie, Belemmeringen en Hulpbronnen terwijl in de bijeenkomsten zowel vroeger-nu en toekomst aan bod komt in een opbouw van thema's die betrekking hebben op de scheiding, jezelf en jezelf samen met anderen. Dit alles komt aan bod in een waaier van mogelijkheden om in gesprek te komen en te kunnen communiceren; spel, drama, tekenen, creatieve werkvormen, stellingen etc etc.

Meer over KIES Visie en Gouden regels

 


KIES werkt samen met