Nelly Snels - Dolron

Nelly Snels - Dolron

Bedenker een ontwikkelaar methodiek KIES, de KIES scholingen en materialen en het KIES Kindplan en KIES KOV & Scholenplan

Verbinder KIES professionals en oprichter online platform voor KIES professionals; de KIES kennis en materialenbank en realiseren van www.kiesvoorhetkind.nl

Eigenaar en directeur van het 
Expertisecentrum Kind en Scheiding

  

Directeur, methodiek ontwikkelaar, trainer, docent, spreker, belangenbehartiger Kinderen In Een Scheiding 

Jeugdhulpverlener, Rouw & verlies begeleider, opvoedondersteuner.
Docent HVO- Humanistisch Vormingsonderwijs, methodiek ontwikkelaar

" Kinderen zijn voor mij de puurste mensen op aarde. Hun authenticiteit, hun liefde voor mensen en het leven, enthousiasme, hun natuurlijke drang naar positiviteit, ontwikkelen en groei, is zo enorm waardevol. Ik zet me in, om hen dit te laten behouden en hen in verbinding te laten blijven met zichzelf. Dat doe ik graag in samenwerking en verbinding met anderen"

"Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt."

🧡

Nelly werkte vanuit verschillende settingen vanuit onder meer (jeugd)theater, onderwijs, opvoedingsondersteuning, begeleiding en hulpverlening jeugdzorg, met en voor kinderen van alle leeftijden m.b.t. begeleiding, vorming en verliessituaties en zette zich in voor nieuw beleid en verander trajecten.

Nelly raakte al snel geinspireerd door de onderwijsfilosofie van Reggio Emilia, een pedagogische denkrichting die kinderen stimuleert al spelend te leren denken door, wat kinderen natuurlijk eigen is, vragen te stellen voor haar filosofielessen en overig werk. Het werk van Aletha Solter, een internationale autoriteit op het gebied van binding, trauma's en disciplineren zonder straffen en belonen, en een ontmoeting met haar in 2005, leidde tot nog meer verdieping voor een eigen aanpak en inzet voor het zien en horen en recht doen aan kinderen. 

Ook is het gedachtegoed van professor Ivan Boszormenyi – Nagy, inspiratie voor haar werk in combinatie met de noodzaak tot het zien van de feiten, psychologische – en interactiefactoren in iemands leven, om naast het recht en onrecht door het lot en wat door mensen is aangedaan te begrijpen en de aspecten van de relationele werkelijkheid van een mens, te beinvloeden in voor heen passende mogelijkheden voor dialoog en om belangenbehartiging laagdrempelig vorm te geven. Rosenbergs benaderingswijze met Geweldloze Communicatie had veel overlap met haar opleiding Docent HVO- Humanistisch Vormingsonderwijs, zoals de basisstrekking ook haar eigen levenshouding van binnenuit is en die ook zij wil uitdragen. 

Zoals psycholoog Erik Erikson dacht, volgens zijn beroemd geworden theorie: onze psychische ontwikkeling, dat is een levenslang proces, denkt Nelly ook dat het juist daarom ook zo belangrijk is om zowel preventief te werken als aan te sluiten bij de mens en dat wat speelt en leeft op dat moment. Aan de hand van wat je is overkomen en wat je er mee gedaan hebt en nog kunt doen, valt veel winst te behalen. We kunnen iedereen, volwassenen en kinderen, vragen: 'Wat is jouw verhaal?'

Bij Nelly haar werk en in het ondersteunen van ouders en professionals ontdekte ze de frustraties die ontstonden door het moeizaam kunnen afstemmen en afdalen naar kindniveau en perspectief, inleven en begrijpen wat kinderen nodig hebben. Bij kinderen ontdekte Nelly de eenzaamheid en het ervaren van machteloosheid bij lastige situaties en de afhankelijkheid van keuzes die volwassenen voor hen maken. Door haar uitgebreide kennis en persoonlijke en werk ervaringen m.b.t. uiteenlopende verliessituaties kon ze met verschillende connecties en diciplines, KIES ontwikkelen en samenwerken aan een (lerende) aanpak bij scheiding die kinderen een stem geeft, hun belangen behartigt en leert kiezen voor zichzelf.

Door verschillende onderzoeken van de Universiteit van Utrecht én de positieve ervaringen in de praktijk is deze methode effectief bewezen. Nelly zette zich in voor een verandering in aandacht voor de rechten en stem van kinderen en ouderschap bij scheiding in het juridisch werkveld, onderwijs en (jeugd)zorg en (jeugd)hulpverlening op het gebied van preventie en structurele zorg door domeinoverstijgende samenwerking.

Nelly:
"KIES is nooit klaar. We moeten vooral naar kinderen blijven luisteren. Zij wijzen ons de weg."

Nelly is oprichter van het Expertiecentrum Kind en Scheiding en KIES internationaal,de KIES accademie en het vormen van een platform van professionals die met de effectief bewezen methode KIES werkzaam zijn. Zelf begeleidde ze vanaf talloze kinderen en hun ouders, trainde ze zelf meer dan 1250 professionals in het werken met de KIES methodiek en zijn er in het jaar 2000 in totaal meer dan 2500 professionals getraind door haar en het KIES team. Elk jaar worden nagenoeg elke maand weer een groep nieuwe KIES professionals getraind.

In de KIES trainingen leren professionals zich herinneren wat het kindperspectief inhoudt, hoe een volwassene zich tot een kind kan verhouden, op welke wijze echt uit oordelen te blijven en ook met volwassenen te werken vanuit medemenselijkheid te werken zonder professionaliteit te verliezen. Volgens Nelly hebben we het niet per se nodig problemen en gedrag in stukjes te 'knippen' een leidend te laten zijn. Wanneer we ons i.p.v. te 'labelen', meer richtten op de mens achter het gedrag, niet enkel vasthouden aan methodieken en theorieën maar vooral het kind/de mens en hun behoeftes, hun emoties, eigen kwaliteiten en mogelijkheden horen en zien, dan kunnen we hen beter van dienst zijn om zichzelf over moeilijke momenten heen te leren tillen en altijd opnieuw een eigen beste horizon te kunnen vinden. 

Nelly:
"Bij kinderen wordt het denken nog altijd te veel ingevuld, Het is nodig hen meer vragen te stellen dan voor heen te denken. Het gaat om ECHT luisteren."

Inmiddels stuurt Nelly de te nemen stappen voor beleid, kwaliteitsbewaking en het KIES trainers team aan en initieert en begeleidt ze innovatieve ontwikkelingen voor KIES en maakt ze het zoeken en vinden van begeleiding en hulp voor kinderen en ouders bij scheiding graag makkelijker. De focus blijft bij het kind en het recht doen van kinderen volgens de besluiten die vastgelegd zijn in het Internationale Verdrag Rechten van het Kind (IVRK). Kinderen hun verbinding laten houden; de verbinding van kinderen met zichzelf, met hun ouders en de wereld om hen heen is een belangrijke drive.

"Elk kind is het begin van een heel nieuw systeem"

Met mijn hart bij het kind, Nelly 

🧡


KIES werkt samen met